Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

 • Kommunen fører tilsyn med helsemessige forhold i forskjellige virksomheter, som barnehager, skoler, svømmebasseng, tatoveringsstudioer, solarier og campingplasser.
 • Enkelte bedrifter trenger godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern
 • Kommunen behandler klagesaker om blant annet støy, lukt, støv og skadedyr.

Godkjenningspliktige virksomheter

Flere typer virksomheter skal godkjennes av kommunen ved etter forskrift om miljørettet helsevern. Dette gjelder:

Internkontroll

Internkontroll er en kontroll virksomheten selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. Virksomheten skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomheten.

Tilsyn

Ut fra tilsynsplanen skal virksomhetene følges opp med regelmessige tilsyn. Dersom det avdekkes avvik må dette følges nærmere opp. Når kommunen utøver sin myndighets- og tilsynsoppgave benyttes de virkemidler og påleggshjemler som ligger i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen har også myndighet til å gjøre vedtak om tvangsmulkt og stansing.

Se Helsedirektoratets veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern for mer informasjon om rutiner og praksis for planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsynet med miljørettet helsevern.

Meldepliktige virksomheter 

Flere typer virksomheter skal meldes til kommunen.  

Miljørettet helsevern har også ansvar for å føre tilsyn med disse virksomhetene:

 • Asylmottak
 • Badeanlegg inkludert boblebad
 • Campingplasser
 • Frisører og hudpleie
 • Hospitser
 • Kjøletårn og lignende
 • Solarier
 • Skadedyrbekjempere
 • Undervisnings- og forsamlingslokaler
 • Utslipp av avløpsvann 
   

Melding til kommunen skal inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, og i nødvendig utstrekning omfatte:

 • aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden
 • vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, herunder risiko for negativ helsepåvirkning, jf. også føre-var-prinsippet
 • vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak.