Næringslivets organisasjoner

Eierstyring - kommunaleide selskaper

Karmøy kommune har eierskap i 23 interkommunaleselskap (IKS) og aksjeselskap (AS).

Eiermotivene er svært ulike og har endret seg etter hvert som samfunnet og selskapene har endret seg.

Noen selskap er forlengelse av kommunens oppgaver, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Andre selskaper har virksomhet som er konkurranseutsatt i det private markedet.

Samlet er eierskapet i disse selskapene bokført i kommunens balanse med ca. 220 millioner kroner. Den virkelige verdien er langt over 3 milliarder kroner. I tillegg har kommunen gitt ansvarlige lån og lånegarantier for flere hundre millioner.

Enkelte av selskapene forvalter store verdier, og deres virksomhet har stor innflytelse på kommunens og regionens utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping. I denne sammenhengen er samspillet mellom eierkommunene og selskapsstyrene vesentlig. Karmøy kommunen bygger sin praksis på KS sin anbefaling om god offentlig eierstyring.

Kommunens øverste organ for denne eierstyringen er kommunestyret, og er uttrykt i kommunens eierskapsmelding. Noen selskaper er det også utarbeidet særskilt eierstrategi for.