Innmålingsinstruks for vann- og avløpsanlegg

Innmålingsinstruksen med vedlegg setter krav til hvordan innmåling av vann- og avløpsanlegg med tilhørende konstruksjoner skal utføres i Karmøy kommune. 

  • Innmålingsinstruksen gjelder alle kommunale og private vann- og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata.  
  • Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med god nøyaktighet og informasjon for VA-anlegg som ligger i grunnen, sjø og vassdrag.
  • Instruksen må oppfylles før vann- og avløpsanlegg kan overtas av Kommunen.

Veiledning

  • Innmålingsinstruks vann og avløp setter krav til hvordan vann- og avløpsledninger med tilhørende konstruksjoner skal måles inn og registreres i en innmålingsfil.  
  • Innmålingsinstruks vedlegg A – Spesifikasjon innmålingsfil presenterer tilgjengelige koder og oppsett for innmålingsfilen. Vedlegget er styrende for hvilke koder som skal benyttes i innmålingsfilen som leveres. 
  • Vedlegg B – Kumkort mal viser mal for kumkort som skal legges til som vedlegg på alle kommunale kummer i innmålingsfilen. Kumkort skal leveres i PDF-format.
  • Ledningsregistreringsforskriften skal sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjøen og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tak i denne informasjonen.

Innmålingsinstruks med vedlegg

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til levering av innmålingsdata.