Utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger knyttet til gjennomføringen av vedtatte arealplaner. Formålet med en slik avtale er å få løst infrastrukturbehovene slik at faktisk utbygging kan skje.

Utbyggingsavtalen regulerer hvem som skal gjennomføre og hvem som skal betale for rekkefølgekravene. En måte å rigge et byggeprosjekt på, er at kommunen koordinerer og gjennomfører infrastrukturtiltakene, og krever inn forholdsmessige kontantbidrag fra utbyggerne. Et annet alternativ er at utbygger ordner med prosjektering og gjennomføring selv.

I Karmøy kommune er det praksis at den private part står for gjennomføringen av byggeprosjektene, og stiller garanti overfor kommunen på at arbeidet utføres i henhold til teknisk plan. En utbyggingsavtale forplikter kommunen og utbygger, og gir forutsigbarhet for begge parter.

Hvilke utbyggingsavtaler jobbes det med kan du se her

Saksgang for utbyggingsavtaler

Hva koster det?

§2.5 Utbyggingsavtale, jf. pbl § 17
Tjeneste Pris
Behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til pbl kap 17. 17.300

Bestilling av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale