Flytting av masser

Skal du flytte masser? Da er det viktig at vi vet hva det er i massene, hvor de har vært og hvor de skal. Det kan være du må gjøre tiltak før massene kan flyttes.

Deponeringsplan i forbindelse med nydyrking

Du må søke om du ønsker å lage nytt jordbruksareal eller vil du oppgradere fra innmarksbeite til dyrka jord

Skal du ta imot matjord må entreprenøren som leverer matjorda ha en godkjent deponeringsplanmå entreprenøren som leverer matjorda ha en godkjent deponeringsplan.  (DOC, 652 kB)

Søknadskjema om nydyrking og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet

 

Krav til entreprenører ved graving og massehåndtering i forbindelse med parkslirekne

All aktivitet som innebærer flytting av masser i områder med parkslirekne, f.eks. graving, krever ekstra forebyggingstiltak. Det beste er om massene kan ligge der de er. Må man likevel grave og/eller flytte masser i nærheten av parkslirekne eller der det tidligere har vært parkslirekne, må man sørge for følgende:

  • Håndtere massene lokalt med dyp nedgraving (3 meter ned), tildekking med tykk duk og 3 meter rene masser på toppen eller
  • Levere til godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for håndtering av denne typen spesialavfall.
    Massene skal under ingen omstendigheter benyttes i annen jordproduksjon.
  • Dekke massene godt under transport
  • Rense alt av utstyr – fjerne jord og plantedeler fra bil og maskiner før de tas i bruk andre steder.
  • Følge alle eventuelle planbestemmelser i reguleringsplanen for området.

Aktuelle lover og forskrifter

Forskrift om fremmede organismer:

Naturmangfoldloven: