Hvordan påvirke og medvirke i kommunen?

Det er mange måter du som innbygger kan medvirke i og påvirke politiske og administrative prosesser. Særlig hvis du går sammen med andre eller kan uttale deg på vegne av flere, er sjansene gode til både å kunne reise nye saker og kunne påvirke utfallet av saker som allerede er i gang. 

På flere av kommunens funksjonsområder er det fastslått i loven at det skal innhentes informasjon og synspunkter fra dem som blir berørt. 

Det viktigste stikkordet er tid: Jo tidligere en kommer inn i prosessene, desto større er sjansene for å påvirke. 

Medvirkning i kommunal planlegging 

Når kommunen planlegger utbygging eller verning, har du som innbygger rett til å si din mening. Kommunen skal sørge for å få innspill fra sine innbyggere.

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.

Kommunen skal utarbeide følgende planer:

  • Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)
  • Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av arealer i kommunen)
    Arbeid med kommuneplanens arealdel starter høst 2023 og allerede i november kan du få gitt innspill til hva som bør være med i planen. Les alt om arealplanen og hvordan du kan delta i arbeidet her.
  • Reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)

Se spesielt plan- og bygningsloven kap. 5 Medvirkning i planleggingen.

Innbyggerdeltakelse

Som innbygger kan du foreslå saker som du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune til et bedre sted.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en portal, www.minsak.no, som gjør det enkelt for deg å fremme din sak. Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Merk imidlertid at du trenger underskrifter fra 300 personer i kommunen Karmøy eller 500 personer i Rogaland for å kunne fremme en sak på denne måten. 

Karmøy kommune mottar automatisk melding fra minsak.no når du har opprettet sak. Dersom tilstrekkelig antall underskrifter er oppnådd skal kommunestyret ta stilling til saken.

Logg inn på www.minsak.no for mer informasjon om innbyggerdeltakelse, herunder hvordan du oppretter sak og samler inn underskrifter digitalt gjennom portalen.

Innbyggerdeltakelse er regulert i kommuneloven § 12-1.

Høringer

Høring betyr at en sak (for eksempel en plan) legges ut for å få innbyggeres og berørtes innspill. I noen typer saker er kommunen pålagt i loven å legge saken ut på høring før det gjøres endelig vedtak. I andre saker legges saker ut fordi saksbehandler ønsker å få innspill på for eksempel situasjonsbeskrivelse eller mulige løsninger.

Samskaping

I seinere år har mange begynt å bruke begrepet samskaping om prosesser. Vanligvis tenker en samskaping som betegnelse på medvirkning som gjør at kommunen utvikler og leverer tjenester sammen med innbyggerne, ikke bare for innbyggerne. Det innebærer at en forsøker å kople på både næringsliv og frivillighet i utviklingsprosessen. 0

Barnetråkk

Barnetråkk er måte å planlegge arealer ut fra måten innbyggerne (særlig barn) bruker stedet de bor og hva de ønsker å endre. Barnetråkk kan enten skje ved hjelp av kart eller med spesielle digitale løsninger. Ved å trekke barna aktivt med i samfunnsutviklingen, i en aktiv dialog. Noe av poenget er at en skal kunne planlegge for eksempel lekeplasser, gangveier og overganger ut fra hva folk faktisk gjør i stedet for ut fra hva som ser fornuftig ut på papiret. 

Plan- og bygningsloven pålegger alle som utarbeider planer, offentlige og private, å legge til rette for medvirkning fra barn og unge som er eller kan bli berørt av planen. Dette er normalt ikke så enkelt dersom de må forholde seg til dokumenter. 

Les mer om medvirkning av barn og unge i planprosesser på regjeringas nettside. 

Åpne møter og KommuneTV

For å sikre at alle kan ha innsyn i den politiske behandlingen av en sak, skal alle politiske møter være åpne for alle. Det gjelder kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgsmøter og så videre. For å gjøre dette tilgjengelig for enda flere, viser Karmøy kommune alle kommunestyremøtene på KommuneTV. Der blir opptak liggende etter møtet slik at alle kan se det seinere. 

Se KommuneTV

Ungdomsrådet og barnas kommunestyre

For å styrke medvirkning blant barn og unge har Karmøy kommune innført ungdomsråd og barnas kommunestyre. 

Ungdomsrådet er en demokratisk arena for ungdom i kommunen på lik linje med de øvrige rådene. Rådet skal gi innspill til politiske saker som angår ungdom og dermed bidra aktivt inn i lokalpolitikken. Rådet består av ni representanter. 

Barnas kommunestyre er et årlig møte hvor elever fra grunnskolen inviteres til å være politikere for en dag. 
 

Les mer om ungdomsrådet

Les mer om barnas kommunestyre