Trygt og godt barnehagemiljø 

Barnehageloven gir alle barn rett til å ha et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Det er barnas egen opplevelse av hvordan de har det i barnehagen, som er avgjørende. 

Barnehagen har en aktivitetsplikt 

Alle som jobber i barnehagen har en plikt til å følge med på at barna har det bra og trives. Om en ansatt vet om – eller tror – at et barn blir utestengt, krenket, mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal de: 

  • Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.
  • Alltid si ifra til styrer.
  • Undersøke det som har skjedd.

Styrer har ansvar for å lage en skriftlig plan og igangsette virksomme tiltak, for at barnet igjen får det trygt og godt i barnehagen. Barn og foresatte skal få medvirke i planarbeidet. 

Hva om et barn blir krenket av en ansatt i barnehagen?

Om et barn opplever å bli mobbet eller krenket av en ansatt i barnehagen, er det ekstra strenge krav til å varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Styrer må også varsle eier/barnehagesjef, som vil følge opp saken videre gjennom kommunenes Trygt-og-godt-team. Dersom det er styrer som står bak krenkelsene, skal eier/barnehagesjef varsles direkte. 

Melde saken til barnehagemyndigheten 

Hvis du eller barnet ditt mener at barnehagen ikke har gjort nok for at barnet skal ha et trygt og godt barnehagemiljø, kan du melde saken til barnehagemyndigheten.

Før du melder må du sikre at: 

  • du har drøftet saken med styrer
  • det har gått minst en uke fra du tok opp saken med styrer
  • saken gjelder barnehagemiljøet der barnet ditt går nå.

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med barnehagesjef Einar Solheim på epost: eso@karmoy.kommune.no

Hva kan barnehagemyndigheten gjøre? 

Barnehagemyndigheten kan avgjøre om barnehagen har gjort det de skal, og de kan veilede og føre tilsyn med at barnehagen sørger for at barnet igjen får det trygt og godt. Ved tilsyn kan barnehagemyndigheten sette en tidsfrist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. 

Informasjon om rettigheter barn og foreldre har om en opplever å ikke ha et trygt og godt barnehagemiljø