Økonomisk kompensasjon for valgfunksjonærer

Alle som bidrar til innsamling av stemmer på valgdagen eller i forhåndsstemmingen kalles valgfunksjonærer.  Det finnes flere ordninger for økonomisk godtgjøring av slikt arbeid. 

Medlemmer i stemmestyrer på valgdagen (vedtatt av kommunestyret) 

 • Leder av stemmestyre: 2 500
 • Medlemmer i stemmestyre: 2 300
 • Deltakelse i opplæring for medlemmer i stemmestyrene: 500
 • Deltakelse i opprigging av valglokale helga før valget: 500

Godtgjørelse til valgfunksjonærer på valgdagen 

 • Fast sats pr. funksjonær (egne ans.) 1 500
 • Deltakelse i opplæring 500
 • Deltakelse i opprigging av valglokale helga før valget: 500 
 • Tapt arbeidsfortjeneste (for ikke er ansatt i kommunen): inntil 2 500

Stemmemottakere i forhåndsstemmeperioden (og eventuelt i tidligstemmeperioden) 

Kommunens egne ansatte 

 • Det utbetales ikke ekstra lønn/godtgjørelse for innsats i medarbeiderens ordinære arbeidstid.  
 • Overtid utbetales for innsats ut over medarbeiders ordinære arbeidstid. Det er mulig å avtale avspasering time for time, slik at en bare får utbetalt overtidstillegg. 
 • Det er ikke rom for å betale vikarer for personale som gjør tjeneste som valgfunksjonærer. 

Innleide medarbeidere 

 • Standardsats for innleide medarbeidere er kr. 233,- pr time (tilsvarer «pensjonistlønn»). 
 • Det er mulig å avtale andre betingelser for personer som har valgarbeid som hovedarbeidsoppgave i lengre perioder (f.eks. i flere uker). 

Elever ved videregående skoler 

 • Får honorar tilsvarende pensjonistlønn.  
 • Det er en administrativ fordel om honorar til elever kan gjøres om som kjøp av tjenester fra elevbedrift.