Vi prioriterer barn og unge

Portrett av Bjørn Andersen - Klikk for stort bildeKommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen

Det er bare å erkjenne; det årlige budsjettarbeidet i oppvekst og kultur oppleves som stadig mer krevende. Over flere år har det vært behov for å ta ned forbruket i etaten, vi bruker nemlig mer penger enn vi har. Ansatte gjør en solid innsats i hverdagen og vi er i stadig utvikling. Det skal vi fortsette med, men Karmøy kommune er i den situasjonen at ressursene må prioriteres til der hvor behovet er størst. Overordnet sett er det ikke i vår etat, selv om det oppleves slik for flere. Vi ønsker så sterkt å bidra mer for de yngste, men det er innen helse- og omsorg behovet er størst nå. Lovpålagte oppgaver må prioriteres foran de oppgavene som ikke er lovpålagte.

I vår etat er ressursene knyttet til bemannings- og pedagognorm i barnehage og tilsvarende lærertetthetsnorm for skolene. Disse normene skal oppfylles og blir derfor prioritert. Vi skal fortsatt ha gode skoler og barnehager, men vi må nok en gang erkjenne at vi ikke har rause økonomiske kår. 

I flere år har fødselstallet gått nedover i Karmøy kommune. Dette har foreløpig ikke påvirket etaten i særlig grad da andel av barn som går i barnehage har økt. Denne økningen har dermed kompensert for nedgangen i fødselstall. Inntektene til kommunen har imidlertid blitt redusert som følge av nedgangen i nyfødte barn.  I 2023 har vi slitt med å holde budsjettene på barnehage, da antall barn i barnehage har vært større enn det vi har budsjettert for. Det er veldig bra at stadig flere foreldre ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet, selv om dette gir noen budsjettmessige utfordringer. For neste år er budsjettet justert slik at kostnadene med barnehagedriften skal gå i balanse.

Forutsetningen for å gå i balanse i sektor barnehage er imidlertid at kostnadene holdes nede i så stor grad som mulig. Når antall nyfødte barn går ned over flere år, vil kapasiteten i barnehagene bli større enn etterspørselen og behovet. Denne situasjonen har vi allerede på Kolnes hvor det er tre barnehager som alle har ledig kapasitet. Ledige plasser betyr at kostnadene per barnehageplass øker. For å kunne holde en lavest mulig kostnad foreslår vi derfor at den kommunale barnehagen på Kolnes legges ned. Barna som går i denne barnehagen vil kunne få plass i en av de to private barnehagene på Kolnes, og dermed bli godt ivaretatt. Også de voksne som i dag arbeider i barnehagen på Kolnes vil bli ivaretatt

Forslaget om nedleggelse av Kolnes barnehage er det mest dramatiske i kommende budsjett for etaten. Et slikt forslag viser samtidig de krevende prioriteringene vi står overfor. Det foreslås også kutt på en del tilskuddsordninger som ligger i kultursektoren, eksempelvis tilskudd til drift av turistinformasjon i Skudenes og tilskudd til mindre festivaler. Ansatte i kommunen får ikke lenger gratis bading i Karmøyhallen. Vi gjør dette for å forsøke å skjerme konsekvensene for barn og unge så mye som mulig. 

I sektor skole går antall elever i barneskolen noe ned, mens antallet i ungdomsskolen øker. Dermed blir det totale antallet elever i Karmøyskolen noenlunde likt for neste år. Effekten av færre nyfødte barn i kommunen vil på sikt få konsekvenser for skolene. Samtidig som elevtallet går ned skal vi bygge nye store og moderne skoler. Dette vil være et viktig grep for å kunne rekruttere flere dyktige ansatte. Vi vet at større skoler med gode fagmiljøer er mer attraktive enn de små, og det er kamp om å sikre seg gode lærerkrefter.

Kostnadene med investeringer i nye skoler vil imidlertid påvirke hverdagen vår. På lik linje med at vi som privatpersoner må bruke lønnen vår til å betale for investeringer vi gjør i egne boliger, må kommunen bruke driftsmidlene til å betale for fremtidige investeringer. Det er de samme driftsmidlene som vi bruker til lønn og utvikling. Vi må derfor sørge for at vi ikke bygger for stort eller for dyrt, men med god kvalitet i nybyggene.

Forventningene rundt nytt kulturhus i Kopervik er store. Behovene er kartlagt flere ganger og ønskene er mange. Igjen blir det viktig at vi ikke tar for hardt i slik at det går ut over driften vår. Vi må ikke bygge oss fattige, lånene skal tilbakebetales. Det er mange viktige tjenesteområder innen kultur som ikke er lovpålagt, men som er vanskelig å redusere eller ta bort. Konsekvensene av kutt i kulturtilbudene vil kunne gi store negative konsekvenser for innbyggerne og da spesielt barn og unge, uten at de økonomiske besparelsene er så store. 

Alt i alt betyr dette at vi står i en tid hvor prioriteringer er viktigere enn noen gang og vi må se helheten i beslutningene som tas. Mindre kutt kan få store konsekvenser over tid. Grundige vurderinger må derfor ligge til grunn for de prioriteringene vi gjennomfører. I neste års budsjettforslag har vi prioritert barn og unge.

Til tross for stadige budsjettkutt jobbes det iherdig med satsinger og utviklingsarbeid. Det skjer utrolig mye bra jobbing innenfor alle sektorene i etaten. Vi skal fortsatt legge til rette for gode og attraktive arbeidsmiljø. Det er dyktige medarbeiderne som gjør at vi lykkes med de utfordringene vi står overfor. 

Takk til deg som står på hver dag for å gi gode tjenester til innbyggere i Karmøy kommune! 

Hilsen
Bjørn