Stor entusiasme i utfordrende tider

Portrett av Eiliv Staalesen - Klikk for stort bildeKommunalsjef teknisk, Eiliv Staalesen

Jeg opplever stor optimisme og driv i teknisk etat, på tross av fortsatt høy prisvekst og mange utfordrende oppgaver. Med vedvarende høy spenning i Europa og verden forøvrig gir dette oss fortsatt høy prisvekst. Energipriser har moderert seg i 2023 og det er et håp om at også prisveksten modereres neste år. Alt tyder på at vi fortsatt vil leve i en urolig tid fremover. Våre budsjetter i teknisk etat er sterkt påvirket av inflasjonen, da betydelige deler av etatens driftskostnader og investeringer består av varer og tjenester. Vi betaler mer for varer og tjenester, og det koster mer å bygge nytt. Dette betyr dessverre redusert rehabilitering av kommunale bygg, veier og annen infrastruktur.

Kommunesektoren står overfor tøffere tider fremover. I teknisk har vi foreslått innsparings- og effektiviseringstiltak på 7,3 millioner kroner for 2024, det er smertefullt å gjennomføre disse. Valg av tiltak er tatt med hensyn til at negative konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte skal bli lavest mulig, samt at spareeffektene skal være realistiske. Særlig er det lagt opp til reduksjoner i driften ved sektor areal og byggesak. I 2024 er det planlagt for at energibruken i kommunale formålsbygg tas ned med 500 000 kWh. Fra før av har vi årlig klart å redusere 900 000 kWh årlig målt mot 2019, hvilket utgjør 5 kWh per kvadratmeter i formålsbyggene. Bra for klima og bra for økonomien.

Det arbeides kontinuerlig med å gi bedre tjenester i teknisk, både overfor innbyggere, utbyggere og næring. Stadig utvikling av nye digitale løsninger gir mulighet for bedre dialog og samhandling. Økt fokus på dette de siste årene har bidratt til at vi i Karmøy har høy kundetilfredshet.

Budsjettet påvirkes av sterkere prisstigning på varer og tjenester enn hva vi har blitt kompensert for de siste årene som prisøkning på byggevarer, forbruksvarer og tjenester. Den historiske høye prisveksten skaper stort merarbeid og store konsekvenser for vår drift og våre investeringsprosjekter. Driftsoppgaver må nedprioriteres, utsettes og/eller endres. Enkelte investeringsprosjekter må reprosjekteres, kutt iverksettes og vi må ta noen vanskelige prioriteringer. For enkelte prosjekt er det nødvendig å øke med nye friske midler, nye politiske vedtak/bevilgninger eller kanskje foreslå å utsette oppstart i påvente av at prisene stabiliserer seg. Høyere renter gir også utforinger da kapitalkostnader belaster det totale driftsbudsjettet, og resulterer i økte gebyrer for innbyggerne om planlagte VAR-prosjekt skal gjennomføres. Det skal fortsatt investeres betydelig i Karmøy kommune.

Jeg vil påstå at vi i teknisk har Haugalandets største og beste prosjektmiljø med de mest spennende oppgavene. Selv om vi opplever sterk konkurranse fra det private næringslivet i jakten på dyktige fagfolk, har vi inntrykk av at vårt sterke og gode fagmiljø bidrar til at vi i stor grad klarer å beholde ansatte. Det å bevisst ha fokus på at vi skal ha en attraktiv arbeidsplass er viktig. Våre gode motiverte ledere/fagledere bidrar til at vi klarer å opprettholde et sterkt fagmiljø, vi skal være modige, åpne og inkluderende i vårt arbeid. Det at vi har fokus på god utvikling av tekniske tjenester, vår egen arbeidsplass og kommunen som helhet skaper entusiasme.

Karmøy, Haugesund og fylket vedtok nå i 2023 en felles bypakke. Før endelig vedtak i Stortinget, har vi forskuttert oppstart av Eikjeveg med infrastruktur. Planlegging og prosjektering er startet. Områdeplanen for Kolnes med sentrumsfunksjoner og boliger ble endelig vedtatt i sommer.

Vi har i samarbeid med de andre kommunene på Haugalandet utredet ulike reservevannsløsninger. Det er et krav fra blant annet Mattilsynet om at vi skal ha fullverdig drikkevannsreserve til innbyggere og kritiske funksjoner. Det var lenge vurdert som mest aktuelt å bygge et felles nytt reservevannsforsyningsanlegg for hele Haugalandet. Dette har vist seg å bli svært kostbart. Vi vil nå anbefale at Karmøy bygger egen reservevannsforsyning. Ulike alternativer og eventuelt samarbeid på tvers av kommunegrensene arbeides det med.

Jeg er utrolig stolt av å være leder for så mange flotte og kompetente kollegaer i teknisk etat. Vi har et fantastisk godt arbeidsmiljø, og en arbeidsplass med stort driv og entusiasme for å utvikle våre tjenester for Karmøys befolkning.

Eiliv Staalesen