Ansatte - fundamentet for gode tjenester

Portrett av Nora Olsen-Sund - Klikk for stort bildeKommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund

For et hvert «bygg» er det avgjørende å ha et solid og godt fundament. Det er fundamentet som bærer både vegger og tak og gjør bygget stabilt og trygt. De ansatte er fundamentet for at vi skal kunne gi faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne våre. Vi er heldige i Karmøy kommune som har mange dyktige og dedikerte ansatte med på laget.

Karmøy kommune har målsetting om å etablere en heltidskultur. Gjennom målrettet arbeid over tid kan vi i dag vise til en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80 prosent for ansatte i turnus. Etablering av en heltidskultur krever godt samarbeid mellom ledere og ansatte, og vi er stolte av det arbeidet som er lagt ned. I dag er det flere ansatte som jobber i høy stillingsstørrelse enn noen gang tidligere og dette er både bra for kvaliteten av arbeidet som utføres, godt for innbyggerne som får tjenesten og det er samfunnsøkonomisk effektivt.

Over tid har beboernes behov ved kommunens sykehjem endret seg. Beboerne har nå et større funksjonsfall når de får sykehjemsplass, de er sykere enn tidligere og har mer sammensatte lidelser. Dette har medført et økt behov for bemanning og kompetanse generelt, men også opp mot den enkelte beboer i forhold til forsterket bemanning. Både økte stillinger og endrede behov hos beboere har gitt økte kostnader i sykehjemmene. Det er derfor blitt prioritert å øke budsjettene for sykehjem neste år.

For å sikre tilstrekkelig bemanning må vi se på kompetansesammensetning blant ansatte. Både hjemmetjenesten og sykehjemmene er med i TØRN-prosjekt i regi av KS. Som en oppfølger av dette vil vi øke antall ansatte med en annen kompetanse enn helseutdannende i årene fremover. I den sammenheng vil deltakelsen i TØRN-prosjektet være med å få til en oppgaveglidning mellom de ulike kompetansegruppene i de ulike tjenestene. Vi må få til at leger og sykepleiere bruker sin fagkompetanse på beste måte, og at de kan delegere oppgaver til andre. Samtidig får helsefagarbeiderne brukt sin verdifulle kompetanse, og vi kan få inn flere assistenter i tjenesten vår. Vi trenger flere hender i årene som kommer.

Karmøy kommune har over tid hatt et lavere sykefravær enn sammenlignbare kommuner, men vi jobber kontinuerlig med at flest mulig ansatte har en helsefremmende og forbyggende arbeidsplass. Vi er derfor glade for at vi 2024-2025 har satt av penger til å installere takheiser på alle våre sykehjem. Dette vil være med å redusere belastning og skader for ansatte ved løft, samtidig som det blir en kvalitetsheving for beboere.

Det at vi blir stadig eldre tyder på at vi i Norge har bygget et godt samfunn. De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme og nasjonale tall viser at bare 12,5 prosent av de mellom 67 og 79 år mottar helse- og omsorgstjenester. Det at vi blir eldre har ikke medført at vi har behov for omsorgstjenester lengre, men at vi får flere friske år. Samtidig er det en sammenheng mellom høy alder og økt behov for omsorg. I 2023 opplevde vi at det var redusert behov for hjemmetjenester i forhold til tidligere. Dette reflekteres i budsjettet for 2024. Noe av forklaringen på endringen i forhold til hjemmetjenester var at vi i 2023 fikk 32 nye sykehjemsplasser samt åtte heldøgns omsorgsplasser ved Skudeneshavn sykehjem.

I tillegg har det vært en økning i timer til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) dette er tjenester som primært blir gitt til de under 67 år. Timene til BPA blir levert av private selskaper, men det er kommunen som betaler for disse. Alternativet til BPA, fra det private, ville vært at dette var tjenester som var blitt gitt av hjemmetjenesten.

Fremover vil vi ha behov for enda flere heldøgns omsorgsplasser både i sykehjem og boliger. Det er derfor med glede og spenning vi i 2024 kan sette fart i arbeidet med byggingen på Spanne. Vi ser frem til å ta i bruk 64 nye sykehjemssenger ved utgangen av 2027. Vi er også glad for å kunne gjøre brannsikringstiltak slik at vi kan omgjøre omsorgsboliger til heldøgns omsorgsboliger i løpet av 2024-2025 både i Skudeneshavn, Kopervik og Torvastad. I 2024 vil vi også starte planleggingen av åtte nye heldøgnsomsorgsboliger til utviklingshemmede som skal stå klar i løpet av 2026.

Fra 2024 vil Helse- og omsorgsetaten være inndelt i fire sektorer. I sektor barn, unge og familier har vi samlet alle virksomhetene som gir tjenester til innbyggere under 18 år innen helse- og omsorgsfeltet. Dette åpner opp for større muligheter for samarbeid mellom tjenestene og at tilgjengeligheten for innbyggerne blir lettere, samt at innbyggere som mottar flere tjenester skal oppleve en bedre samordning av de tjenestene som de har behov for.

Når jeg ser tilbake på året som gikk er det både med en stolthet og tristhet. Som resten av befolkningen hadde jeg et håp om at krigen i Ukraina skulle gå mot en slutt. Dette har dessverre ikke skjedd. Jeg er imidlertid stolt av det arbeidet som er blitt gjort av ansatte og innbyggere, samt lag og foreninger for å bosette og inkludere 345 flyktningen. Erfaringene vi har gjort oss med den høye bosettingen av flyktninger vil vi bygge videre på i 2024. Fokuset fremover, både for oss som kommunal arbeidsgiver og sammen med det private næringslivet, vil være å se de mulighetene våre nye innbyggere har med seg og kunne tilby de arbeid som vil være en berikelse for den enkelte og lokalsamfunnet i sin helhet.

Det å videreutvikle og opprettholde et sterkt fundament tilsier at vi må fortsette å fornye måten vi jobber på, fordeler arbeidsoppgavene, se på den mest hensiktsmessige organisasjonsstrukturen og at vi har bygg som er tilpasset de tjenestene vi gir. Jeg ser frem til å delta i dette arbeidet i sammen med dere alle i 2024 og er uendelig takknemlig for alle som bidrar i hverdagen til at vi bygger et sterkt og trygt samfunn.

Hilsen fra
Nora Olsen-Sund