Visjon i samfunnsdelen: Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune, skal prege alt arbeid i kommunen. Vi ønsker å utvikle en samskapende kommune som jobber på lag med innbyggerne, sivilsamfunnet, næringslivet, kompetansemiljøer og nabokommuner, for en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Kommuneplanens arealdel er et kart viser hvilke arealdisponeringer som skal gjøres i fremtiden. Blant annet hvor det skal være boliger, landbruk, verneområder osv. Dette dokumentet er juridisk bindende, og hjemlet i plan og bygningsloven. Arealdelen revideres ca. hver 4.år og gjelder for ca. 10 år fremover.

Kommunal planstrategi er blitt vedtatt av kommunestyret. Planstrategien skal vise hvilke planer vi skal arbeide med utover i kommunestyreperioden. Bildet er en faksimile av strategiens forside.