300 innspill til framtidas kommune

Det er kommet nesten 300 innspill til kommuneplanens arealdel. Fristen for innspill er nå ute. Innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner har bidratt med forslag og ideer til hvor vi skal bo, leve, handle og jobbe.

Du kan se alle innspilla i den digitale kartløsningen. 

Kartutsnitt hentet fra den digitale innsynsløsningen. - Klikk for stort bildeI den digitale kartløsningen kan du nå se alle innspilla Her er Åkra brukt som eksempel. Foreløpig blir det ikke mulig å se vedlegg til innspilla.

For å gjøre det enkelt å gi innspill, er det opprettet en digitalkartløsning. Fram til forslaget til ny kommuneplan legges på høring, kan du se alle innspill. Foreløpig kan innsendte vedlegg ikke ses i kartløsningen. Kommunen har imidlertid alle vedlegg, og de blir tatt med i det videre arbeidet.

Gå til digital kartløsning. 

Planforslag med konsekvensutredning

Hvor skal vi bo, handle og jobbe? Hvor skal vi ta vare på landbruksareal og friområder eller bygge veier? Hvor skal vi legge til rette for kollektivtransport, sykkelruter og turstier for framtida? Det er store og viktige spørsmål som skal beskrives og vedtas i plan for framtidas Karmøy. 

Nå står arbeidet med selve arealdelen for tur. Administrasjonen arbeider med oppgavene som er fastsatt planprogrammet, og et politisk arbeidsutvalg følger planprosessen tett. 

Arealinnspilla vil bli vurdert med tanke på virkninger for miljø og samfunn, kommunens behov og overordnede føringer på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. 

Underveis i prosessen vil det bli lagt til rette for medvirkning om ulike temaer i den nye kommuneplanen.

Endelig planforslag er ventet i løpet av 2025. Kommunens vurdering av ditt innspill vil bli lagt inn i den digitale kartløsningen som legges ut i høringsperioden etter at planforslaget er klart. 

Fastsatt planprogram

Kommunestyret vedtok 12. februar 2024 planprogram for kommuneplanens arealdel. Planprogrammet er oppskriften på prosessen som skal lede frem til ny arealdel. 

Ifølge plan- og bygningsloven skal planprogrammet: «…gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger».

Kommuneplanlegger står foran rådhusets fontene og stabler byggeklosser som det står bærekraftsmål på - Klikk for stort bilde-Kommunens arealressurser er skatter som må forvaltes klokt for å gi glede til nåværende og kommende generasjoner, sier kommuneplanlegger Oddrun Lund

Overordnet plan   

Kommuneplanens arealdel er førende for hvordan byene, tettstedene og bygdene skal utvikle seg, hvor vi kan bygge hus og butikker, og hvor vi skal ha kontorer, tjenestetilbud og næringsområder. Planen skal vise hvordan vi sikrer landbruket og tar vare på naturen, strendene våre og kulturlandskapet, og hvor vi kan legge til rette for friluftsliv og turveier.   

– Det er et stort og spennende arbeid som er i gang, sier kommuneplanlegger Oddrun Lund. Politikerne har vedtatt en overordnet samfunnsplan basert på syv av FNs bærekraftmål.   

– Nå skal disse målene gjenspeiles i hvordan vi bruke arealene i vår kommune. Arbeidet med kommuneplanen er et viktig styringsverktøy våre politikere har for hvordan kommunen skal utvikle seg i fremtiden. Ett av målene i samfunnsdelen er samarbeid for å nå målene. Det innebærer at regionale myndigheter, nabokommuner, næringsliv, interesseorganisasjoner, barn og unge, eldre og innbyggere generelt skal involveres og få komme med innspill, sier Lund. Politikerne skal underveis i prosessen ha en aktiv rolle. Videre vil det bli lagt opp til innbyggerinvolvering både digitalt og ved dialog.   

 

Basert på kunnskap

Lund samler et stort kunnskapsgrunnlag om ulike fagområder for å synliggjøre hva overordna nasjonale og regionale føringer og gjeldende lovkrav innebærer for lokale forhold i vår kommune. Det finnes mye kunnskap om hva som er bærekraftig utvikling, og føringene er ofte bestemt nasjonalt og regionalt.   

– Kommunens arealressurser er skatter som må forvaltes klokt for å gi glede til nåværende og kommende generasjoner, sier Oddrun Lund. Hun peker på at dine innspill kan hjelpe med å finne de beste måtene å beskytte og nyte disse verdiene på. Lund håper på mange konstruktive innspill til planen som skal utarbeides.   

Hva skjer når?   

Det er omfattende arbeid å lage ny plan. Planprosessen består av flere faser (faser markert med grønn nål er gjennomført, faser markert med gul pil der de som er i ferd med å bli gjennomført eller som kommer):

Fase 1 - Varsel om planoppstart. Utlegging av forslag til planprogram ut til offentlig høring

Fase 1 er å varsle oppstart av planarbeidet og høring av forslag til planprogram. Det skjer etter at Formannskapet har behandlet planprogrammet i november. Planprogrammet er på mange måter oppskriften på hvordan selve planarbeidet skal gjennomføres og hvilke tema som det skal arbeides med. Når dette skjer i november blir det altså mulig å både komme med innspill til planprogrammet, og gi konkrete arealinnspill via en egen digital løsning

Fase 2 - Fastsetting av planprogram som danner grunnlag for videre planarbeid

Innspill til planprogrammet behandles i forbindelse med kommunestyrets fastsetting av planprogrammet

Fase 3 - Utarbeiding av planforslag med konsekvensutredning

Etter at planprogrammet er fastsatt starter arbeidet med utarbeiding av det nye planforslaget. Da skal de konkrete arealinnspillene gjennomgås. Arealinnspillene må vurderes i forhold til den overordnede arealstrategien og konsekvenser for miljø og samfunn. Arealinnspill som kommunen ønsker å ta til følge innarbeides i planforslaget og konsekvens-utredes

Fase 4 - Utlegging av planforslaget med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn

Forslag til ny kommuneplan legges ut på høring etter behandling i Formannskapet

Fase 5 - Bearbeiding av planforslaget før endelig vedtak i kommunestyret

Merknader til planforslaget behandles og planforslaget bearbeides igjen, før endelig vedtak i kommunestyret

Tidslinje for kommuneplanens arealdel

Følg med på denne siden framover for å holde deg oppdatert og finne ut hvordan du best kan delta i arbeidet med kommuneplanens arealdel.   

Her kan du lese mer

🌱 Hvordan skal vi ta vare på naturen? 

🖥️ Hvor skal vi handle og jobbe?

🏡 Hvor skal vi bo og leve? 

Les planprogrammet (PDF, 2 MB) for kommuneplanens arealdel 2023-2032. 

Les alle dokumentene i behandlingen av planprogrammet i kommunestyret.  

Les saksprotokoll og forslag til planprogrammet i sin helhet

Les kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2022 

Les den vedtatte samfunnsdelen til kommuneplanen.
 
Se eksisterende arealplan som gjelder for 2013-2023

Karmøypodden, en podkast fra Karmøy kommune

 

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks. 

Kontaktinformasjon

Oddrun Lund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 52 85 73 83
Mobil 95 08 36 15