Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.

Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker motorbåt, vannscooter, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, gravemaskin, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykler i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Hva sier reglene?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Loven gjelder også for fremkomstmidler drevet med elektrisk motor. El-sykkel regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven, men du kan likevel bruke el-sykkel i utmark.

Verneområder kan ha egne regler for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Men når skal du kun melde om å kjøre da?

Kommunen kan, i følge forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 3, gi bestemmelser om kjøring på vinterføre som nevnt i paragrafens bokstaver b-g, blant annet om områder, traséer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr med mer.

Det kan være for følgende grunner

 1. Tjenester som hos redningstjenestene, forsvaret rutetransport og lignende. Men også nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse. 
  Disse tjenestene bestemmes gjennom motorferdsellovens § 4 første ledd.
 1. Transport av jaktutbytte ved jakt på elg, hjort og villsvin, offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste, nødvendig transport til fiskekultiveringstiltak i offentlig regi og anlegg og drift av veger og større anlegg.
  Disse tjenestene bestemmes gjennom i § 2 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
 2.  Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
 3. Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 4. Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter,
 5. Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
 6. Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark.
 7. Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av statsforvalteren etter forslag fra kommunene.
 8. Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.
 9. Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.

Kommunen kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i bokstavene b–g, herunder om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr.

Søknad og meldeskjema

Her kan du søke og melde om motorferdsel i utmark

Utfyllende informasjon

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag