Verneområder

I Karmøy er det mange små og store områder som er ekstra viktige for naturen. De aller viktigste er vernet, og utgjør de 10 naturreservatene. I tillegg er to områder foreslått vernet. I tillegg til naturreservater har vi viktige naturtyper som kystlynghei, naturbeitemark, sanddyner og ålegress.

I Karmøy kommune er 10 områder vernet etter naturvernloven (nå naturmangfoldloven) som naturreservater. Disse har kommunen selv forvaltningsansvaret for. Naturreservater er den strengeste formen for vern og innebærer forbud mot inngrep og annen aktivitet som forringer verneverdiene. Slike områder blir vernet fordi de inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, enten det er arter eller naturtyper. Ofte er de særlige viktige habitater og økologiske funksjonsområder for en rekke arter. I Karmøy kommune er de fleste naturreservatene hekkeområder for sjøfugl.

Verneområder i Karmøy - Klikk for stort bilde

I Karmøy kommune er 10 områder vernet etter naturvernloven (nå naturmangfoldloven) som naturreservater. Disse har kommunen selv forvaltningsansvaret for. Naturreservater er den strengeste formen for vern og innebærer forbud mot inngrep og annen aktivitet som forringer verneverdiene. Slike områder blir vernet fordi de inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, enten det er arter eller naturtyper. Ofte er de særlige viktige habitater og økologiske funksjonsområder for en rekke arter. I Karmøy kommune er de fleste naturreservatene hekkeområder for sjøfugl.

I tillegg er det foreslått to verneområder til i Karmøy kommune; Et biotopvernområde eller naturreservat på Avaldsnes og et landskapsvernområde langs Karmøys vestkyst. Per 2022 er verneprosessen kun i oppstartsfasen. Det er derfor usikkert om og når vi får et vern av disse områdene.

Verneområder - Vest-Karmøy Landskapsvernområde, foreslått - Klikk for stort bilde
Verneområder - Avaldsnes, foreslått - Klikk for stort bilde