Frisk Langåkerå

Langåkeråna strekker seg gjennom viktige natur- og kulturlandskapsområder fra gårdene på Langåker til Sørhåland og Høines. Det er stort behov for å bedre naturkvaliteten i Langåkeråna, av hensyn til helse og velferd for så vel mennesker som dyr, fugler og vegetasjon. Derfor iverksetter kommunen nå et prosjekt med en rekke tiltak. 

Prosjekt frisk Langåkerå har til hensikt å forbedre naturkvalitetene i Langåkeråna. I dag er det mye e-coli og annen forurensning i vannet som følge av direkte utslipp i bekken. Langåkeråna trenger derfor en grundig opprydning til det beste for fellesskapet.  

Hvilke tiltak skal vi gjøre?

Karmøy kommune ønsker å forbedre naturkvaliteten i åna. Vi vil i prosjektet arbeide for å avdekke forurensning fra både privat og offentlig eiendom langs Langåkeråna. Grunneiere som har eiendom hvor det er aktuelt å gjennomføre tiltak vil bli kontaktet. Tiltak kan i denne sammenheng være krav om oppgradering til minirenseanlegg, frivillige og lovpålagte jordbrukstiltak, og frivillige tiltak som bedrer forholdene for sjøørret og laks.  

Tilsyn med private avløpsanlegg er en lovpålagt oppgave som kommunen har utført i flere år. For å sikre best mulig effekt for åna har kommunen valgt å opprette ett samarbeid mellom tilsyn avløp,  landbruk, naturforvaltning og vannområdekoordinator for Haugalandet.  

Hvem gjelder dette? 

Prosjektet gjelder for grunneiere i nedslagsfeltet for Langåkeråna.

Hva må du gjøre? 

Prosjektet er ventet å ta tid, da det er mange eiendommer som omfattes. Du vil få melding når det er din tur til å ha tilsyn. Kommunen vil kontakte deg dersom det er aktuelt å be deg være med på frivillige tiltak.  

Som utgangspunkt trenger du altså ikke foreta deg noe før du blir kontaktet, men hvis du vet at ditt avløpsanlegg ikke er i orden så må du ta kontakt med ett kompetent firma som kan hjelpe deg. Husk at du må søke utslippstillatelse. Rehabilitering kan også kreve byggesøknad. Kontakt oss gjerne dersom du er i tvil. 

Hva koster det? 

Tiltak du får beskjed om å gjøre i forbindelse med dette prosjektet, kan være:

  • krav om oppgradering til minirenseanlegg
  • frivillige og lovpålagte jordbrukstiltak
  • frivillige tiltak som bedrer forholdene for sjøørret og laks.

Frivillige tiltak vil støttes av kommunen.

Oppgradering av avløpsanlegg må bekostes av grunneier. Hvilke kostnader som kan påløpe vil variere etter hvilke tiltak  som er aktuelle på din eiendom.  

Spørsmål om prosjektet? 

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte  

Landbruk: Leif Kåre Solheim, tlf 52 85 71 32, e-post lks@karmoy.kommune.no  

Avløp: Evy Helland, tlf 99225038, e-post evhe@karmoy.kommune.no  

Natur: Peder Christiansen, tlf 97156935, e-post pch01@karmoy.kommune.no  

Lover og regler  

Her legger dere ved regler, vedtekter, forskrifter osv. Dette er henvisninger videre, ikke kopier innhold fra lovdata og lim inn, men henvis til lenker.  

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Naturmangfoldloven

EUs vanndirektiv

Mer om prosjektet "Frisk Langåkerå"

Mer informasjon om Langåkerånå