Ulovlig brenning og lagring av avfall

Det er forbudt å brenne all type avfall med mindre det skjer i godkjent forbrenningsanlegg. Og det er ikke lov å lagre avfall, eller gjøre noe som utgjør en fare for forurensing.

Ulovlig brenning av avfall.

Det er forbudt å brenne all type avfall med mindre det skjer i godkjent forbrenningsanlegg.  Avfall skal leveres til godkjent mottak  for å resirkuleres eller videresendes til godkjent forbrenningsanlegg.

Åpen brenning eller brenning i småovn gir en ufullstendig forbrenning med giftige avgasser som inneholder høye konsentrasjoner av giftige stoffer som blant annet dioksiner og PAH (tjærestoffer) og karbonmonoksid.

Brenning av avfall vil bli politianmeldt. Den ansvarlige vil ved gjentagende brenning vil bli gitt en tvangsmulkt i form av engangsmulkt på kr. 20.000, i tillegg til kostnader knyttet til utrykking og saksbehandling.  Den ansvarlige kan også bli pålagt å rydde opp gjenværende avfall som da må leveres til godkjent mottak.

Ulovlig lagring av avfall og gjenstander som er til fare for forurensing.

Det ikke lov å lagre avfall, eller gjøre noe som utgjør en fare for forurensing. Dette i henhold til plikten til å unngå forurensing i § 7, og forbudet mot forsøpling i § 28 i forurensingsloven.

Avfall er definert i forurensingsloven § 27 som løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Avfall er altså gjenstander som man ikke lenger har en intensjon om å bruke, men kan også vurderes objektivt. Dette gjennom hvordan gjenstandene lagres, deres utseende og funksjonsdyktighet.  Dersom gjenstandene utgjør en fare for forurensing, kan kommunen pålegge fjerning uten at denne må komme innunder definisjonen på avfall.

Avfall skal leveres til godkjent mottak.

Gjenstander som blir dumpet i naturen eller står til forfall virker skjemmende. I tillegg utgjør glasskår, metallskrot, gjerderester m.m. skadelig en fare for dyr og fugler ved at de setter seg fast, eller skader seg på skrotet. Avfall kan også medføre en fare for forurensing, der omfanget avhenger av mengden og hva for gjenstander dette er. Elektronikk, bilvrak, maling og oljerester og bygg- og revningsavfall kan ha en høy forurensingsrisiko. Dette fordi de kan inneholde miljøgifter som fører til forurensing av omgivelsene.

Den som har forsøplet eller forurenset er ansvarlig for å rydde opp og ta kostnaden. Grunneier kan også bli pålagt å rydde, dersom det ikke er mulig å si hvem som er skyldig i forsøplingen. Ulovlig dumping eller lagring av avfall vil resultere i pålegg om opprydding og tvangsmulkt eller rydding for eiers regning hvis pålegget ikke etterkommes. Størrelsen på tvangsmulkten vil være avhengig av omfanget, men vil være større enn leveringskostnadene til godkjent mottak.

Hageavfall

Hageavfall som dumpes på privat og kommunal grunn regnes som forsøpling.  Dette fordi hageavfall kan inneholde frø eller røtter fra svartelistearter med høy spredningsevne, eller tiltrekke seg uønskede skadedyr som rotter, måker og brunsnegl.  Hageavfallet kan komposteres på egen eiendom eller levers til godkjent avfallsmottak

Næringsavfall:

Alle som driver næringsvirksomhet har plikt til å ha en ordning for håndtering av sitt avfall. Det er mange firmaer som tilbyr denne tjenesten.

Meld inn saker her