Skoleskyss og skoleplass

Rogaland fylkeskommune organiserer den ordinære skoleskyssen og har ansvaret for å avklare rettigheter til skyss og foreta klagebehandling. Det er Kolumbus som har fått delegert dette ansvaret i Rogaland. Kolumbus saksbehandler, treffer enkeltvedtak og organiserer skyss mellom hjemmet og skolen. Skolerute og timeplaner koordineres med kommunen/skolene og det er den enkelte skole som legger inn elever i Cert (Kolumbus sitt digitale verktøy for skoleskyss). Elever med rett til ordinær skoleskyss får utdelt busskort på skolen med enkeltvedtak fra Kolumbus hvor begrunnelse og klagefrist ligger vedlagt. 

Ansvar for og organisering av skoleskyss - Opplæringsloven § 13-4.
Avstand mellom hjem – skole - Opplæringsloven § 7-1.

Avstand

Elever i grunnskolen har rett til skyss når gangavstanden mellom skole og hjem er over:

2 km for elever i 1. årstrinn 

4 km for elever i 2. – 10. årstrinn 

Gangavstanden måles med digitalt kartverk (GIS). I alle målinger legges det til 50 meter i feilmargin.

Som skolevei regnes både offentlig bil-, gang- og sykkelvei, samt privat vei som er åpen for allmenn ferdsel. Stier og tråkk som er allment bruk gjennom året, kan betraktes som skolevei også med noe snødekke. 

Elever som har lang skolevei har ikke rett til skyss til og fra SFO eller leksehjelp, men vil ha rett til skyss de dagene de ikke benytter seg av et slikt tilbud. 

Særlig farlig eller vanskelig skolevei - Opplæringsloven § 7-1, Udir 2-2019, kap 2.2.

Elever som oppholder seg i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare og risiko. Retten til skoleskyss for elever i grunnskolen på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, må ha en skoleveg som utgjør en «særlig risiko». Det betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer. Elev/ foreldre som opplever at skolevegen utgjør en «særlig risiko» ved å ferdes på skoleveien, kan sende en søknad til oppvekst og kultur avdelingen i kommunen. Søknaden merkes: Farlig skolevei og sendes til kommunens postmottak eller leveres på rådhuset i Kopervik. I søknaden må søker begrunne hva som utgjør en «særlig risiko» på aktuell skolevei. Dokumentasjon med bilder er nyttig å legge ved søknaden. Retten til skyss er individuell og et enkeltvedtak etter opplæringsloven § 7-1, herunder om vurdering om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, er alltid individuell, dvs ett enkeltvedtak for hver elev med en individuell vurdering. 

Funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom - Opplæringsloven § 7-3

Elever kan ha rett på skyss som følge av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom og gjelder uten hensyn til avstand mellom hjem og skole. Disse elevene vil også ha rett til skyss til og fra SFO. Begrepet funksjonshemming fungerer som en rettslig standard. Det betyr at det vil kunne omfatte både varige fysiske og psykiske funksjonsvansker. Elev/ foresatte må innhente dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten og/ eller saksbehandler hos pedagogisk psykologisk tjeneste i Karmøy kommune som sendes sammen med søknadskjema til Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus. 

Delt bosted - Udir 2-2019, kap 4, Barnekonvensjonen art.3

Elever som har delt bosted vil være folkeregistrert på en adresse selv om de deler tiden mellom to hjem. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke krav om at eleven bor like mye i hvert av hjemmene. Eleven må fylle kriteriene for avstand og ha opplæringen på nærskole ut ifra folkeregistrert adresse. 

Elev/foresatte sender søknad til Kolumbus. Skolen vil kunne hjelpe den enkelte med å finne frem til riktig søknadskjema og sende søknaden til Kolumbus. Ved søknad om skyss skal elevens faste samværsavtale og botid være signert av begge foreldrene. 

Spørsmål om skoleskyss kan rettes til rådgiver Elisabeth Espeset Hamnøy

Skoleplass

Eleven blir tildelt plass på sin nærskole - Opplæringslova § 8-1
Skolekretsgrensene er vedtatt av Karmøy kommunestyre.


Hvis du ønsker at barnet ditt skal gå på annen skole enn nærskolen, må du søke om skolebytte

I noen tilfeller kan det være aktuelt for å søke om tidlig eller utsatt skolestart for barnet.

Spørsmål om skoleplass og skoletilhørighet kan rettes til seniorrådgiver Lars Inge Svalland på telefon 99 721 224.