Tilskudd til utbedring eller tilrettelegging av bolig

Du kan søke om tilskudd til utbedring/tilrettelegging dersom du selv eller noen i husstanden har behov for små eller store ombygginger for å kunne bli boende i boligen. Tilskudd ytes ofte sammen med lån. Ordningen er behovsprøvd.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilpasning av bolig innebærer å gjøre boligen egnet slik at du kan fortsette å bo i den selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og avgjørende for å kunne bli boende i boligen.

Behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon.

Tilskudd kan benyttes til:

 • Tilrettelegging av bolig for eksempel fjerning av dørterskler, ombygging av bad for å få plass til hjelpemidler, adkomst til boligen, andre tiltak for å kunne bli boende.
 • Dekke kostnader ved prosjektering og planlegging av større ombygginger/tilrettelegging

Hvem kan få tilbudet?

Tilskudd er en behovsprøvd ordning og midlene er begrenset. Tilskudd ytes til personer som har behov for tilrettelegging av boligen. Primært mennesker med funksjonsnedsettelser eller eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

Du må innhente uttalelse fra fysio-ergoterapitjenesten som beskriver behovet for tilpasning. Dette må du gjøre før du innhenter kostnadsoverslag og sender inn søknad.

Retningslinjer for startlån og tilskudd i Karmøy kommune:

 • Du må være bosatt i Karmøy kommune, og boligen du søker om lån eller tilskudd til må være i Karmøy kommune.  
 • Minst en søker må ha varig lav inntekt som lønnsinntekt eller uføretrygd. Midlertidig inntekt medregnes i vurderingen dersom det er to søkere.
 • Du kan kun søke om refinansiering av dyre lån med boligen som sikkerhet dersom du står i fare for å miste boligen på tvangssalg. Du må dokumentere dette og refinansiering gis bare en gang.

  Veiledende kjøpesum inkl. omkostninger ved kjøp for en nøktern bolig i Karmøy kommune, gjeldende per 18.03.2024:
  • Voksne uten barn: kr. 2 000 000,-
  • 1 voksen + barn: kr. 2 300 000,-
  • 2 voksne + barn: kr. 2 600 000,-
  • Søkere med spesielle behov: individuell vurdering
  • Boligkontoret vurderer de veiledende kjøpesummer fortløpende i henhold til boligmarkedet
    
 • Tilskudd til tilpasning av bolig er begrenset og økonomisk behovsprøvd. Du må dokumentere behovet for tilpasning med funksjonsbeskrivelse fra Fysio- og ergoterapitjenesten. Tilskudd avskrives med 10 % hvert år. Tilskudd over 40 000,- skal sikres med pant i boligen.
 • Tilskudd til prosjektering og utredning er begrenset med inntil kr. 20 000,-.
 • Det kan gis unntak for retningslinjene basert på en individuell vurdering.

Slik søker du

Enkle utbedringer

Du søker elektronisk på Husbankens nettsider.

Dersom du ikke har bankID eller har behov for hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med saksbehandler .

Større utbedringer

Dersom omfanget av tiltaket gjør at det er behov for prosjektutredning eller arkitektbistand kan det søkes om tilskudd til prosjektering og utredning . Dette er begrenset opad til kr. 20 000,-

Fyll ut skjemaet for støtte til større tiltak her.

Hva koster det?

Det koster ingenting med denne saksbehandlingen.

Hva skjer videre?

Kommunen behandler søknaden fortløpende. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned vil du få beskjed om dette.

Det vil være forskjell på hvordan tilskuddene behandles videre ut fra størrelsen på tilskuddet.

Tilskudd under 40 000: Utbetales av kommunen. Det tas ikke pant i boligen på dette.

Tilskudd over 40 000: Intrum pant i boligen på vegne av kommunen. Tilskuddet avskrives med 10% per år. 

Bestill en som kan hjelpe deg

Saksbehandlere som driver boligsosialt arbeid, finner du under "Eiendom", de kan hjelpe deg på vei med det du lurer på.

Bestill møte med en av de her