Kvalitet og strategi i skolen

Kvalitetsplan for utdanningsløpet i Karmøy kommune er et felles forpliktende rammeverk for oppvekst- og kulturetatens planer og strategier for perioden 2022 –2026. Utdanningsløpet omfatter barnehage, skole, skolefritidsordning, voksenopplæring og kulturskole.

Kvalitetsplanen skal bidra med retning og prioritering for arbeidet med å opprettholde og videreutvikle kvalitet i barnehagene og skolene i Karmøy kommune. 

Den enkelte barnehage og skole vil utarbeide egne utviklingsplaner som tar utgangspunkt i ambisjon, mål og utviklingsområder i kvalitetsplanen. Utviklingsplanene ved den enkelte barnehage og skole blir til gjennom prosesser i personalgruppene. Arbeidsmiljøgruppene, tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres. I tillegg skal elevråd, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og foreldreutvalg spille en viktig rolle i innhold og utforming.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Tett på er støttesystemer som skal støtte opp om satsingen rundt barn og unge. PPT har en rolle både som sakkyndig instans og i å bistå barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Tett på er en enhet innen sektor barnehage som skal ivareta arbeidet med styrket tilbud til førskolebarn.

Kvalitetsplan for utdanningsløpet

Barn i barnehage og elever i skolen skal oppleve:

• et pedagogisk tilbud av høy faglig kvalitet som legger til rette for lek, kreativitet, lærelyst og mestring

• trygge ansatte som tar ansvar for gode relasjoner i et inkluderende felleskap

• å bli lyttet til og kunne medvirke i egen hverdag

• å bruke kunst- og kulturuttrykk som fremmer skaperglede, engasjement og utforskertrang

 

Link til kvalitetsplan (PDF, 589 kB)