Flere kommunale boliger

Mandag besluttet kommunestyret å sette av 20 millioner kroner i 2024 for å styrke det kommunale boligtilbudet. Karmøy kommune står ovenfor en svært utfordrende situasjon med en betydelig økning i antall innbyggere som risikerer å bli, eller allerede er, bostedsløse.

Viser røde tak på ulike boliger. Illustrasjonsfoto.   - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto

 

– Jeg er svært glad for at et samlet kommunestyre står bak vedtaket om å sette av 20 millioner kroner til flere boliger, sier ordfører Leiv Arne Marhaug. En ny kartlegging viser at 81 husstander trenger hjelp fra kommunen til å finne ny bolig.

Situasjonen skyldes økonomiske utfordringer og økt konkurranse om boligene i kommunen, spesielt etterspørselen etter leieboliger har økt. Det er i dag vanskelig å finne privat leiebolig i kommunen. Den økte etterspørselen presser opp leieprisene, og mange innbyggere har ikke råd til å betale den høye husleien. Samtidig har kommunen svært få ledige boliger å leie ut til de som sliter på boligmarkedet.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er ikke en bestemt gruppe i samfunnet, men et begrep som brukes om personer og familier som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Behovet for bistand kan ha sammensatte årsaker. Eksempler på vanskeligstilte kan være:

  • Personer og familier med lav inntekt som har problemer med å skaffe seg eget sted å bo eller beholde boligen.
  • Personer på institusjoner og personer som soner fengselsstraff, som om kort tid skal skrives ut eller løslates og som står uten egnet bolig å flytte til.
  • Personer og familier som er bostedsløse og bor i et midlertidig botilbud, og som har behov for hjelp til å flytte til en varig bolig.
  • Personer med rusproblematikk og/eller psykiske lidelser som har behov for hjelp til å skaffe egnet bolig.
  • Personer med funksjonsnedsettelse som har behov for å skaffe tilrettelagt bolig.
  • Personer som har sted å bo, men som ikke er egnet.

470 boliger i dag

Karmøy kommune eier i dag 399 kommunale boliger. I tillegg disponerer kommunen 71 privat eide boliger hvorav 44 er med tildelingsavtale og hvor 27 er privat innlede boliger som kommunen fremleier. Totalt disponerer kommunen 470 kommunale boliger. Det er kritisk behov for flere kommunale utleieboliger, herunder midlertidige botilbud (akuttbolig) og ordinære kommunale utleieboliger.

Mangel på kommunale boliger medfører lite valgmuligheter og dermed uhensiktsmessige tildelinger. Konsekvensen er økning i nabolagsklager og utrygge naboer.

Bekymringsmeldinger

– Vi mottar bekymringsmeldinger fra ulike deler av kommunen knyttet til kommunale boliger, sier ordfører Marhaug. Han åpnet kommunestyret mandag med en innledning knyttet opp mot tragedien som skjedde i helgen:

– Dagen i dag er preget av det tragiske drapet som skjedde i Åkrehamn på lørdag kveld. Vi har mistet en innbygger og en annen er siktet for drap. Begge menn i ung alder. Vi tenker selvfølgelig på de nærmeste og den sorgen de nå opplever.Som politikere har dere løftet problemstillinger rundt kommunale boliger i ulike fora. Det har vært ulike medieoppslag og innbyggere har kontaktet flere av oss med bakgrunn i at de har vært utrygge i eget nærmiljø. Det er sendt bekymringsmeldinger til kommunen om situasjonen som er tatt tak i. For administrasjonen har jobbet, men det er dessverre ikke alle saker som har en snarlig løsning, kall det gjerne quick fix. Som kommune skal vi sikre gode boforhold for våre sårbare innbyggere som ikke er i stand til å klare dette selv. I dag har vi sak oppe til behandling som handler om flere boliger, vi har i dag 81 familier som har behov for bolig – så behovet er stort. Flere boliger kan gi oss større muligheter for fleksibilitet og fordeling. Vi som ledere i kommunen, kommunestyret inkludert, står sammen i denne saken. Nå må vi vise vei og holde oss for gode til å skylde på hverandre.

La meg slå det fast; det har vært satt i verk tiltak rettet mot bomiljø med bakgrunn i bekymringsmeldinger. Det har vært møter mellom politi og kommune for å finne løsninger, men som kommune kan vi oppleve å ha innbyggere som er for friske til å være innlagt i sykehus, men kanskje for syke til å håndtere samfunnet. Vi har oppfordret innbyggere og andre til å ringe politiet når de er utrygge for liv og helse, eller ser det som kan være straffbare handlinger. Dette handler ikke om hvor de bor, alle steder har en nabo – unge som eldre. Vi har mange tettsteder i kommunen vår og dessverre er noen av innbyggerne våre syke. Når vi mener de er til fare for andre er det politi og eventuelt spesialisthelsetjeneste som skal vurdere dette. Kommunen har ikke mulighet for stenge folk inne, sa ordføreren. 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Nyheter og informasjon om kommunens tilbud 
og aktiviteter, rett i din innboks.