Jeg ønsker å skille ut en tomt/dele eiendommen min

Deling av eiendom betyr at en skiller ut en del av en eksisterende eiendom og oppretter en ny selvstendig eiendom med egne nye grenser. Denne eiendommen får et eget gårds og bruksnummer i eiendomsregisteret og kan enten stå alene som en ny eiendom, eller legges til en annen eksisterende eiendom i eiendomsregisteret

Hvordan er saksgangen i en delingssak?

For å dele en eiendom må det først søkes om godkjenning til dette. Dersom søknaden din blir godkjent sendes saken din automatisk videre til oppmålingsavdelingen, til å måle opp de nye grensene. Men da MÅ skjemaet om søknad om oppmåling er levert med skjema om deling av eiendom. En slik søknad må underskrives av alle eiere av eiendommen som det skal deles fra

Hvem gjelder dette?

De som eier egen eiendom, eller har fått lov av eier, som ønsker å skille ut en tomt eller dele tomten for å få en ny tomt til å selge, bytte eller gi bort. Dette er uavhengig om den er bebygd eller ubebygd.

Søknaden

Hvordan søke

Skal du søke om deling av eiendom bruker du et skjema om tiltak uten ansvarsrett. Er det ønsket oppmåling etter godkjent vedtak, må skjema for krav om matrikulering også sendes inn samtidig.

Skal du søke om deling av eiendom må du:

  • Fylle ut søknadsskjema for deling og søknad om oppmåling av eiendom 
  • Sendes inn kart som viser ønskede nye grenser.
  • Nabovarsel, hvor naboer til eiendommen må varsles.
  • Søker du som privatperson på vegne av andre, må fullmaktskjema legges ved.

Søknad om deling av eiendom

Søknad om oppmåling

Bestilling av naboliste og kart

Hvem er ansvarlig for behandlingen av søknaden, eller vil du snakke med vedkommende?

Gjelder søknaden en landbrukseiendom skal søknaden vurderes etter jordloven og plan- og bygningsloven. Det er landbruksavdelingen som er saksbehandler

Book saksbehandleren under "natur, landbruk og miljø" her

Er det en vanlig eiendom som ikke er tilknyttet en landbrukseiendom er det sektor areal og byggesak ved byggesak som er saksbehandler.

Book saksbehandleren under "byggesak og tilsyn" her

Behandlingsfrist

Plan- og bygningsloven og jordloven

Saksbehandlingsfrist hos kommunen er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.

Fristen gjelder ikke i den tiden det tar å få uttaler fra andre myndigheter, som naturfaglige uttalelser, uttale fra vegmyndigheter (kommunale og statlige), Statsforvalter og andre.

Oppmåling

Saksbehandlingsfrist er 16 uker fra kommunen har mottatt all aktuell og nødvendig dokumentasjon.

Denne fristen løper etter at saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven og jordloven er vedtatt og sendt videre til oppmåling.

Hva koster det?

Du må betale for både delingssøknad og oppmåling.

Delingssøknad etter plan og bygningsloven koster:

§3.17 Delingssaker – pbl. § 20-1 m.
Tjeneste Pris
Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg
Fradeling av tomt 7.200
Tilleggsareal/Arealoverføring 4.100
Delingssaker utover en parsell faktureres med 50% per enhet.

Delingssøknad etter jordloven koster: 

Delingssaker etter jordloven §12
Sakstype Pris
Delingssaker etter jordloven §12 2.000

Oppmåling koster:

§4.5 Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
Tjeneste Pris
Per matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring, per overføring 24.300
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 2.500
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken eller nymerking, påvisning eller kontroll av eksisterende grensepunkt 1.200
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) (Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig.Det betales 70 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell til og med 5. tomt/parsell. Det betales 50 % av satsene fra og med 6. tomt/parsell). 17. 010 (70%), 12.150 (50%)
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering,V.nr. 4.9.1 2.700
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pris som for etablering av ny matrikkelenhet. (se over). Tillegg per nye pkt. som må opprettes eller kontrolleres i saken, og tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken (Se over)

Hva skjer videre?

Etter at søknaden er behandlet og det er gitt tillatelse til opprettelse av ny eiendom. Sendes saken videre til de som skal måle opp grensene på den nye eiendommen.

Når alle parter har godkjent utfallet av oppmålingsforretningen, vil grensepunktene bli merket, nye grenser vil bli registrert i eiendomsregisteret og et nytt gårds- og bruksnummer vil bli tinglyst. Du vil også motta et matrikkelbrev (også kalt målebrev). Et matrikkelbrev viser alle opplysninger om en eiendom, inkludert bygninger og adresser, som er registrert i det norske eiendomsregisteret Matrikkelen.