Jeg ønsker å skille ut en tomt/dele eiendommen min

Når man deler opp en eiendom, lager man en ny eiendom fra en del av en annen eiendom. Den nye eiendommen får sine egne grenser og et unikt gårds- og bruksnummer i eiendomsregisteret. Den kan stå alene eller bli en del av en annen allerede eksisterende eiendom.

Slik søker du

Ønsker du og søke om oppmåling samtidig, må du sende inn et eget skjema for oppmåling

  • Fyll ut søknadsskjemaene for deling og oppmåling.
  • Legg ved kart som viser de ønskede nye grensene.
  • Varsle naboer om delingsplanene ved å sende nabovarsel.
  • Er det flere eiere av eiendommen, eller du søker på vegene av eieren, må du sende inn et fullmaktskjema dersom du søker på vegne av eieren.

Søknad om deling av eiendom

Søknad om oppmåling

Bestilling av naboliste og kart

Fullmaktskjema

Hvem det gjelder

Dersom du eier en eiendom eller har fått eierens tillatelse, og ønsker å dele eller skille ut en tomt - enten den er bebygd eller er ubebygd, gjelder dette for deg.

Saksgangen i delingssak

Når søknaden er godkjent, kan oppmåling av de nye grensene starte. Dette skjer forutsatt at søknaden om oppmåling er sendt inn sammen med delingssøknaden.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av søknaden, eller vil du snakke med vedkommende?

Gjelder søknaden en landbrukseiendom skal søknaden vurderes etter jordloven og plan- og bygningsloven. Det er landbruksavdelingen som er saksbehandler

Book saksbehandleren under "natur, landbruk og miljø" her

Er det en vanlig eiendom som ikke er tilknyttet en landbrukseiendom er det sektor areal og byggesak ved byggesak som er saksbehandler.

Book saksbehandleren under "byggesak og tilsyn" her

Behandlingsfrist

Plan- og bygningsloven og jordloven

Saksbehandlingsfrist hos kommunen er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.

Fristen gjelder ikke i den tiden det tar å få uttaler fra andre myndigheter, som naturfaglige uttalelser, uttale fra vegmyndigheter (kommunale og statlige), Statsforvalter og andre.

Oppmåling

Saksbehandlingsfrist er 16 uker fra kommunen har mottatt all aktuell og nødvendig dokumentasjon.

Denne fristen løper etter at saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven og jordloven er vedtatt og sendt videre til oppmåling.

Hva koster det?

Du må betale for både delingssøknad og oppmåling.

Delingssøknad etter plan og bygningsloven koster:

§3.17 Delingssaker – pbl. § 20-1 m.
Tjeneste Pris
Gebyr for evnt. dispensasjon kommer i tillegg
Fradeling av tomt 7.200
Tilleggsareal/Arealoverføring 4.100
Delingssaker utover en parsell faktureres med 50% per enhet.

Delingssøknad etter jordloven koster: 

Delingssaker etter jordloven §12
Sakstype Pris
Delingssaker etter jordloven §12 2.000

Oppmåling koster:

§4.5 Etablering av matrikkelenhet/parsell og arealoverføring (ikke til regulert offentlig veg)
Tjeneste Pris
Per matrikkelenhet som etableres eller ved arealoverføring, per overføring 24.300
Tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken 2.500
Tillegg per nye grensepunkt som opprettes i saken eller nymerking, påvisning eller kontroll av eksisterende grensepunkt 1.200
Pris per overskytende tomt/parsell (reduksjonssats medregnet) (Reduksjonssats gjelder ved oppretting av flere tilgrensende matrikkeleneheter samtidig.Det betales 70 % av satsene fra og med 2. tomt/parsell til og med 5. tomt/parsell. Det betales 50 % av satsene fra og med 6. tomt/parsell). 17. 010 (70%), 12.150 (50%)
Ved grensejustering samtidig med fradeling av ny parsell betales 25% av satsen for grensejustering,V.nr. 4.9.1 2.700
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pris som for etablering av ny matrikkelenhet. (se over). Tillegg per nye pkt. som må opprettes eller kontrolleres i saken, og tillegg per usikre grensepunkt som må klarlegges i saken (Se over)

Hva skjer videre?

Etter at søknaden er behandlet og det er gitt tillatelse til opprettelse av ny eiendom. Sendes saken videre til de som skal måle opp grensene på den nye eiendommen.

Når alle parter har godkjent utfallet av oppmålingsforretningen, vil grensepunktene bli merket, nye grenser vil bli registrert i eiendomsregisteret og et nytt gårds- og bruksnummer vil bli tinglyst. Du vil også motta et matrikkelbrev (også kalt målebrev). Et matrikkelbrev viser alle opplysninger om en eiendom, inkludert bygninger og adresser, som er registrert i det norske eiendomsregisteret Matrikkelen.