Frivillighet

Karmøy har en stor og mangfoldig frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompetanser og interesser. Karmøy kommune ønsker å legge til rette for at frivilligheten i Karmøy kan vokse og utvikle seg, gjennom å være en koordinerende støttespiller og samarbeidspartner for sektoren. I 2018 ble Karmøy utnevnt til årets frivillighetskommune for dette arbeidet.

Frivillige lag, organisasjoner og foreninger står for et bredt utvalg av aktivitetstilbud i kommunen, samtidig som de driver med bl.a. omsorgstjenester og kompetanseheving, samt vedlikehold og etablering av nye friluftsanlegg.

I 2020 estimeres det at frivilligheten i Karmøy bidro med en verdiskapning på 1,095 milliarder kr. og 1115 ulønnede årsverk.

I 2018 ble Karmøy utnevnt til årets frivillighetskommune for å ha lagt ned et betydelig arbeid med å bli kjent med bredden av det som skjer i sektoren. Les mer om dette her.

Karmøy kommune vil fra 2021 årlig dele ut en frivillighetspris til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen frivillighetssektoren i kommunen. Mer informasjon om dette finner du her

Kommunen ønsker å arrangere en årlig frivillighetskonferanse som en arena for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor. Her inviteres lag, foreninger og organisasjoner til å komme med innspill til hvordan samarbeidet kan videreutvikles – både på tvers av organisasjonene, og mellom organisasjoner og kommunen.

Karmøy kommune støtter frivilligheten gjennom ulike tilskuddsordninger. På kommunens nettsider kan frivillige organisasjoner finne opplysninger om ordningene, samt søknadsskjema, frister og informasjon om hvordan søke tilskudd.

Kommunen har utviklet et eget register som er kalt Aktiv i Karmøy. Her kan frivillige organisasjoner registrere sine foreninger med kontaktinformasjon og aktivitetene de arrangerer. Kommunens innbyggere kan dermed enkelt finne en oversikt over aktiviteter, arrangement og organisasjoner på Karmøy.

Karmøy kommune har laget en plan for frivillighet i kommunen. Den skal danne grunnlaget for hvordan kommunen kan bidra til økt tilrettelegging for og samarbeid med frivillig sektor. Planen kan du lese her.