Kommunens ledelse

Karmøy kommune er organisert som en tradisjonell trenivåorganisasjon med kommunedirektør, tre etater og virksomheter. Den politiske organiseringen omfatter fire hovedutvalg.

Organisasjonskart som viser ledelsen i Karmøy kommune. Grafikk. - Klikk for stort bilde

 

For politisk organisering - gå til demokrati og medvirking.

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er øverste leder for de som er ansatt i kommunen. I øyeblikket er det ca. 3 200 personer. De er inndelt i tre etater og kommunedirektørens stab.

Karmøys kommunedirektør heter Vibeke Vikse Johnsen. Hun ble ansatt 5. mars 2018. Fra desember 2022 er Øystein Daviknes Hagerup konstituert som kommunedirektør på grunn av sykefravær.

Lederlaget

I ledergruppa si har kommunedirektøren tre kommunalsjefer –  for teknisk, helse og omsorg og oppvekst og kultur – samt stabssjefen.

 • Kommunalsjef teknisk: Eiliv Staalesen
 • Kommunalsjef helse- og omsorg: Nora Olsen-Sund
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur: Bjørn Andersen
 • Stabssjef: Øystein Daviknes Hagerup

Primærfunksjoner

Kommunedirektørens primærfunksjon er å gi støtte og oppfølging overfor organisasjonen.

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhet. Dette omfatter hele tjenestetilbudet, all planlegging, økonomi og personalforvaltning.

Hovedoppgaver

 • Skape en god serviceorganisasjon med god tilgjengelighet som er tilpasset de tjenestebehov som befolkningen kan forvente gjennom de rammer som Karmøy kommune til en hver tid arbeider innenfor.
 • Legge til rette for at informasjonen om de kommunale tjenester blir godt kjent for innbyggerne og næringslivet i kommunen.
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til lederne og bygging av felles ledelseskultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting av vedtak og tilbakemelding av resultater
 • Utvikling av personalet og organsisasjonskulturen
 • Internkontroll
 • Beredskap