Hjelp til å bo

Har du av ulike grunner problemer med å komme deg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen du har, kan du få hjelp til det. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et sted å bo.

Kommunen har nærmere 500 kommunale boliger,  dette inkluderer også avtale med private om langtidsleie av ulike boliger. Enkelte av boligene er spesielt tilrettelagt for personer som har ulike typer funksjonsnedsettelser.

Det er til enhver tid innbyggere i kommunen som er i behov av å leie kommunal bolig. Noen trenger kun hjelp til bolig, andre trenger helsetjenester i tillegg.  Det er helsetjenesten som tildeler kommunal bolig ut i fra den enkeltes behov.  Boligkontoret er en del av eiendomsavdelingen og har ansvar for å håndtere leieforholdet og ta i mot henvendelser fra leietakere om eventuelle skader eller mangler  i og rundt boligen.

De som er i behov av kommunal bolig kan tidvis ha en krevende livssituasjon. Dette betyr at det i mange nabolag i kommunen bor personer med ulik adferd. Dersom du opplever at en nabo er til fare for seg selv eller andre, eller begår straffbare forhold, må du kontakte politiet.

Enkelte velger å kontakte boligkontoret for å gi klage eller bekymring knyttet til leietakerne. Dersom du vil klage har leietaker rett til å få vite hva det er klagd om, og hvem som har klagd.  Boligkontoret behandler klager knyttet til selve bygningene/boenhetene, ikke hvem som bor i boligene. Kommunen kan ikke gi deg svar på om din klage har ført frem i og med at dette oftest vil være taushetsbelagte opplysninger om leietakerne.