Miljøfaktorer fra Dupont (tidlegare FMC)

Det er miljødirektoratet som er forureiningsmynde for Dupont. Det vil si at det Miljødirektoratet har gitt Dupont ein utsleppsløyve som gir vilkåra for utslepp og internkontroll. Miljødirektoratet fører òg tilsyn med DuPont, førre tilsyn var i 2018.

Utsleppsløyve og tilsynsrapport kan lesast på Norskeutslepp.no

Miljøkartlegging av Dopont sitt utslipp til Karmsund

DoPont har i høve til vassforskriften undersøkt korleis deira utslepp påverkar Karmsundet. Undersøkinga var i 2018.

Konklusjon: “Den økologiske tilstanden var «dårlig» på bløtbunnsfaunastasjonene 2 og 3 nærmest bedriften, og «god» på referansestasjon 5. Sedimentene på disse tre stasjonene var i «god kjemisk tilstand». Det var kun overskridelse av EQS-verdien for det vannregionspesifikke stoffet arsen på stasjon 3, men siden denne stasjonen var i «dårlig» økologisk tilstand medfører dette ingen ytterligere nedjustering. Ved forrige undersøkelse i 2015 ble det også kun oppnådd «dårlig»

tilstand på stasjonene 2 og 3. Stasjon 2 var også i «dårlig» tilstand i 2002, og synes å ha vært sterkt påvirket i hele overvåkingsperioden, uten tegn til forbedret tilstand.

De to blåskjellstasjonene kan ikke kan klassifiseres fordi det i veileder 02:2018 ikke er oppgitt EQSverdier i biota for de prioriterte stoffene (kadmium) eller vannregionspesifikke stoffene (arsen og krom). Det var overskridelse av PROREF-verdi for arsen i blåskjell på de to undersøkte stasjonene. Undersøkelser i 2015 av de samme metallene på de samme blåskjellstasjonene viste ingen overskridelser av EQS-verdier”