Planer og regelverk

Norge skal over til sirkulærøkonomien, som betyr at avfall i langt større grad skal gjenvinnes mange ganger. Avfallsstrategien for 2019-2025 innebærer derfor en komplett modernisering av avfallshåndteringen i Karmøy kommune. Strategien vil gi deg en av landets beste renovasjonsløsninger. Avfall og gjenvinning er styrt av ulike nasjonale regelverk som Forurensingsforskriften, Avfallsforskriften, og lokalt regelverk som Renovasjonsforskrift og Renovasjonsteknisk norm.

Avfallsstrategi 2019-2025

Avfallsstrategien innebære mange grep for at vi skal klare å nå nye myndighetskrav til sortering og drift av miljøparken.

Bilde av forsiden til avfallsstrategien for 2019-2025. Stort bilde av en rød renovasjonsbilog tre mindre bilder av en operatør i omlastingsmaskin, en reovatør som smiler bak rattet og sortert glass og metallemballasje. - Klikk for stort bilde

Les avfallsstrategien her (PDF, 11 MB)

Strategien bygger på tre hovedmål:

1. Kraftig løft av miljøperspektivet.

Det betyr at vi skal ta bedre vare på ressursene i avfallet, og samtidig redusere forurensingen ved drift av tjenesten.

2. Vi skal gjøre det enkelt å sortere rett 

Vi er nødt til å ha med deg som innbygger for å lykkes. Vi gjør derfor det vi kan for at det skal være enkelt for deg å sortere rett. Ny, kundevennlig gjenvinningsstasjon, ny kildesorteringsløsning med mer avfall hentet hjemme i stedet for på returpunkter og bedre informasjon er eksempler på grep for å nå dette målet. 

3. Kostnadseffektive løsninger

Vi har stor respekt for at det er du som innbygger som betaler for tjenesten. Slik er loven, og kommunen har ikke lov å subsidiere avfallshåndteringen. Vi gjør derfor mange grep for å holde kostnadene nede. Husk imidlertid at "kostnadseffektiv" ikke alltid betyr billig. Noen ganger må vi investere i løsninger som koster mye. Det gjør vi når vi ser at løsningen kan gi lavere driftsutgifter over tid. Når vi bruker penger på kommunikasjon for å få dere til å sortere bedre, gir det mindre restavfall og mer avfall til gjenvinning som gjerne gir en inntekt i stedet for kostnad. I sum blir det lavere utgifter totalt sett for deg som abonnent. Det samme gjelder å bygge tak over ny gjenvinningsstasjon. Det koster penger, men gir bedre sortering, og hindrer at det regner i avfallet. Da får vi bedre priser fra behandlingsanleggene, og lavere utgifter. 

Noen tiltak treffer bra på alle de tre målene, mens noen ganger er det positivt for ett mål og negativt for et annet. Vi vurderer derfor alle beslutninger opp mot disse tre målene, og forsøker å få best mulig balanse. 

Nasjonale forskrifter

For å håndtere avfallet ditt, må vi forholde oss til en rekke lover og regler. Sjekk mer om regelverket i knappene under: 

Forurensingsloven     Avfallsforskriften 

 Retningslinjer for beregning av selvkost å kommunale tjenester

Lokalt regelverk for Karmøy

Kommunestyret har vedtatt renovasjonsforskriften som regulerer hvordan renovasjonsordningen i Karmøy skal fungere. 

Bildet viser forsiden til renovasjonsteknisk norm. To barn som går bort fra kamera og holder en plastpose med avfall sammen. - Klikk for stort bilde

Les renovasjonsforskriften her (PDF, 799 kB)

Tekniske detaljer rundt kjøreveier, beskrivelse av henteordning og beholdere, avfallsvolum per boenhet, krav og anbefalinger til felles beholderløsning osv regulert i renovasjonsteknisk norm. 

Forside til renovasjonsteknisk norm. Blått dokument med bilde av en smilende reanotatør bak rattet.  - Klikk for stort bilde

Les Renovasjonsteknisk norm her (PDF, 7 MB)