Karmøy pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

PPT fungerer som kommunens rådgivende og sakkyndige instans for personer med spesielle tilretteleggingsbehov i barnehage og skole. De bistår barnehager og skoler i kompetanse- og organisasjonsutvikling. Videre sikrer PPT at det utarbeides sakkyndige vurderinger der dette er påkrevd av loven.

Hva gjør PPT?

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) hjelper barnehager og skoler med å tilpasse undervisningen for å inkludere, utvikle og forbedre læringen for barn og elever. Hvis det er bekymring for et barns utvikling, kan PPT undersøke og gi råd om hva som kan gjøres.

PPTs hovedoppgaver:

  • Undersøkelse og rådgivning: Hjelper barnehager og skoler med å vurdere barns behov for tilpasning.
  • Utviklingsarbeid: Tilbyr kurs, nettverk og veiledning for ansatte i barnehager og skoler.
  • Voksenopplæring: PPT gir også råd til voksne som trenger opplæring, spesielt de som ikke har fullført grunnskolen eller mangler grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Karmøy PPT består av et team med ulike fagfolk, inkludert rådgivere, logopeder og deler av psykisk helseteam for barn og unge.

Kontaktinformasjon og henvisning:

For å kontakte PPT, må det sendes inn en henvisning, helst i samarbeid med barnets skole eller barnehage. Grunner for henvisning kan være:

  • Utfordringer med læring og utvikling
  • Alvorlig fravær fra skolen
  • Utfordringer med syn, hørsel, språk, kommunikasjon eller bevegelse
  • Følelsesmessige vansker eller problemer med å regulere følelser


Hvis du er voksen eller ønsker å henvise uten å gå via barnehage eller skole, kan du bruke dette skjemaet:
 

Henvisning til PP-tjenesten

 

Sikker kommunikasjon ved bruk av e-dialog

Ved hjelp av e-dialog kan henvisninger og andre dokumenter sendes på en sikker måte til PP-tjenesten.

For å bruke e-dialog må innsender identifisere seg med Min id/bank-id.

Følg denne linken for å ta kontakt via e-dialog:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974569787