Karmøy pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov i barnehage og skole. 

PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling og sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. 

Hva gjør PPT?

PPT skal hjelpe barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever. Ved bekymring for et barns utvikling og læring kan PPT bidra med utredning av behov for tilrettelegging i barnehage og skole. I tillegg driver PPT med utviklingsarbeid gjennom kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage og skole og andre samarbeidspartnere. 

 

PPT er også sakkyndig instans for voksne som har behov for voksenopplæring.  Du kan ha rett til spesialundervisning gjennom voksenopplæring hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap. 

 

Karmøy PPT er tverrfaglig sammensatt. I tillegg til PP-rådgivere og veiledere som jobber i barnehage og skole ligger kommunens logopedtjeneste og deler av psykisk helseteam for barn og unge i PPT. 

 

For å komme i kontakt med PP-tjenesten må det sendes inn en henvisning. Vi ønsker at dette gjøres i samarbeid med skolen eller barnehagen barnet går i. Henvisningsgrunner kan være utfordringer knyttet til læring og utvikling i barnehage og skole, alvorlig skolefravær, utfordringer knyttet til syn/hørsel/språk/kommunikasjon/motorikk, emosjonelle vansker og reguleringsvansker.

Dersom du er voksen, eller av andre grunner øsker å henvise PPT uten å gå via barnehage og skole, kan du bruke dette skjema: 
 

Henvisning til PP-tjenesten

 

Sikker kommunikasjon ved bruk av e-dialog

Ved hjelp av e-dialog kan henvisninger og andre dokumenter sendes på en sikker måte til PP-tjenesten.

For å bruke e-dialog må innsender identifisere seg med Min id/bank-id.

Følg denne linken for å ta kontakt via e-dialog:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974569787