Voksenopplæring

Sist oppdatert 14. mars 2019 14:23

Karmøy voksenopplæringssenter har ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innenfor voksenopplæringsfeltet. Dette inkluderer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, grunnskoleopplæring og spesialundervisning.

Formålet med introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Voksne som ikke har fullført eller har mangelfull grunnskoleopplæring, har rett til å ta se fagene de trenger for å få vitnemål.
De som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning».

Klikk her for å gå til Karmøy voksenopplæringssenter sin nettside:

Karmøy Voksenopplæringssenter