Varsel om planarbeid – Detaljregulering for Nye Vea barneskole Plan 2127

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av kommunalt detaljreguleringsarbeid.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole på Vea.

Planområdet er på ca. 200 daa og omfatter gnr 4/12 m.fl. Den nye skolen planlegges omkring 300 meter, i luftlinje, sørvest for dagens skole. Planområdet i sin helhet ligger mellom Austre Veaveg, Østhusneset, Fiskebergvegen og Vestre Veaveg. Endelig planforslag kan bli noe mindre i areal enn vist ved oppstart.

Område er regulert i flere reguleringsplaner til bolig, offentlig tjenesteyting, bolig/forretning/kontor, nærmiljøanlegg, lek, friområde, friluftsområde, bolig/teknisk infrastruktur, gang- og sykkelveg/friområde, samt samferdselsanlegg som veg, fortau, gang- og sykkelveg og parkering. Den sørligste delen av planområdet, Hapaløksbekken, er uregulert. I kommuneplanen har område formål sentrum, bolig, offentlig eller privat tjenesteyting og friområde.

Planforslaget er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning § 8 a) og § 10, Vedlegg II pkt. 11 bokstav j). Krav om KU begrunnes i § 10 pkt. a) og b). Karmøy kommune vurderer kunnskapsgrunnlaget som for dårlig og viser til Naturmangfoldlovens §§8 og 9. Tema som skal utredes er miljøtilstand i vannforekomsten og truete naturtyper.

 

Folkemøte

Karmøy kommune ønsker å avholde folkemøte i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Folkemøte planlegges siste uke i august, uke35. Grunnet Covid- 19 må vi be om at de som ønsker å delta sender en mail innen 14.august til post@karmoy.kommune.no, slik at kommunen har oversikt over hvem som vil være til stede. Vi vil komme tilbake til dato, tid og sted, ettersom dette avhenger av hvor mange som ønsker å delta.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Kontaktperson:Bergitte H. Flatebø
Tlf: 52 85 72 77 E-post: bha02@karmoy.kommune.no

Eventuelle merknader sendes innen 4. september til:

E-post: post@karmoy.kommune.no  eller Adresse: Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik

Se mer informasjon her:
Nye Vea barnskole