Ungdom i Karmøy kommune trives fortsatt godt

Ungdata undersøkelsen ble gjennomført ved ungdomsskoler  og videregående skoler  i  mars 2022. Undersøkelsen viser at det store flertallet av unge i Karmøy er fornøyde med livet og har det bra. Tross pandemi er det ingen store overraskelser.

Siri Merete Alfheim er ansvarlig for Ungdata-undersøkelsen i Karmøy. Her sammen med leder i ungdomsrådet August Haarr Rogde når dataene ble presentert.

-Ungdata er en undersøkelse som sier noe om hvordan ungdomspopulasjonen har det og den viser trender og trekk i samfunnet, poengterer SLT-koordinator Siri Merete Alfheim i Karmøy kommune.

Undersøkelsen  er anonym og frivillig å være med på. Svarprosenten var 87 blant ungdomsskole-elevene og 70 i videregående skole. 

Illustrasjonsfoto: Ungdommer i kommunen har svart anonymt i Ungdata-undersøkelsen.

Mindre skoletrivsel kan skyldes pandemi

Pandemien ser ikke ut til å ha hatt så stor betydning for ungdommenes trivsel, bortsett fra på skolen. Det er en nasjonal og regional trend at trivselen på skolen er noe lavere enn ved forrige undersøkelse i 2019. Likevel er det verdt å merke seg at skoletrivselen har sunket mindre i Karmøy enn i Rogaland og Norge.   

-Vi har vært spente på hvordan pandemien ville innvirke på resultatene. Men heldigvis er det ingen store overraskelser. Undersøkelsen viser at vi har en relativt robust ungdomsbefolkning som har håndtert pandemien godt. At trivsel i skolen har gått noe ned siden 2019 tror vi delvis kan tilskrives pandemien. Uforutsigbar skolehverdag og til tider fravær av det sosiale for elevene under hjemmeskole, kan ha ført til at elevene ikke har kunnet knytte gode relasjoner til medelever og lærere på samme måte, sier Siri Merete Alfheim som er ansvarlig for Ungdata-undersøkelsen i Karmøy kommune.

Trives med foreldrene

Flere jenter enn gutter svarer at de har vært sosiale på internett, mens langt flere gutter enn jenter svarer at har spilt onlinespill med andre. Ni av ti unge i Karmøy kommune har en fortrolig venn de kan snakke med alt mulig om.

-Det er positivt at Ungdata viser at de fleste ungdommene har venner å være sammen med. Samtidig er det bekymringsfullt når hver tiende ungdom i Karmøy og i Norge mangler en venn de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig om, sier Alfheim.

Andelen som er fornøyd med foreldrene er noe høyere enn ved forrige undersøkelse. 86 prosent av elevene på ungdomsskolen og 88 prosent av elevene på Vg1 er fornøyde med foreldrene sine. Guttene er noe mer fornøyde med foreldrene enn jentene.

Illustrasjonsbilde av flotte ungdommer i Karmøy kommune. Ung data viser at de fleste ungdommene har venner å være sammen med,

Tror på fremtiden

Ungdommene har også tro på fremtiden. 66 prosent av ungdomsskoleelevene og 67 prosent av elevene på videregående tror på et godt og lykkelig liv. Guttene er noe mer optimistiske enn jentene. Flere enn i 2019 tilbringer nå mer enn tre timer per dag foran en skjerm. Ungdommene er stort sett fornøyd med helsen sin. Blant de som melder om helseplager har langt flere jenter enn gutter hatt hodepine og andre helseplager. I denne gruppen er bruk av reseptfrie smertestillende midler mer utbredt blant jenter enn gutter.

Andelen med psykiske plager er omtrent den samme som i 2019. En liten andel har svart at de i svært stor grad har følt så mye press at de har hatt problemer med å takle det. I denne gruppa er jentene i flertall.

Fritid

I Karmøy kommune er deltakelsen i organisert aktivitet redusert med 9 %. Det er særlig idrettslagene som står for nedgangen. Samtidig viser undersøkelsen at flere ungdommer nå trener  i treningsstudio og  deltar i fritidsklubber/ungdomshus og ungdomsklubber. Det er også gledelig at andel ungdom som er fornøyde med lokalmiljøet har økt siden sist undersøkelse.

Det er mange fritidsinteresser blant ungdommer i Karmøy kommune.

Fortsatt lovlydig ungdom

Undersøkelsen viser også at ungdom fortsatt er lovlydige, men til forskjell fra 2019 svarer 24 prosent at de har lurt seg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog o.l.  Alfheim tror denne økningen kan tilskrives pandemien.

– Vi tror dette handler om sniking på bussen. Under pandemien var det anledning til å gå inn bak i bussen og det var færre kontroller. Det har nok ført til at flere har sneket, tror Alfheim.

Om undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres ved at elever med ungdomsskoler  og videregående skoler over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. 

Det er velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet – storbyuniversitetet og sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KORUS) som står bak Ungdata.

Se resultatene fra undersøkelsen her:

Ungdata – ungdomsskolen (PDF):

Rogaland Karmoy 2022 Ungdomsskolen Kommune (1)

Ungdata – videregående skole (PDF):

Rogaland Karmoy 2022 Videregaende Kommune

Trendrapport for Karmøy (PDF):

Trendrapport 2022 Karmøy US Og VGS