Videregående opplæring for voksne

Hvis du er 25 år eller mer og kun har grunnskole, har du rett til å få tilbud om videregående opplæring.

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

Søknadsveiledning


Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker

Fylkeskommunen

Søknadsbehandling

Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

Søknadsklage

Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Statsforvalteren. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

Lover

Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6