Tilskudd til hogst i 2020

For å bidra til å opprettholde aktivitet i skognæringen og foredlingsindustrien kan skogeiere få tilskudd til å sette i gang hogstaktivitet på sin eiendom. Ordningen er midlertidig og vil gjelde for 2020.

Tilskuddet skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å utføre skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning for.

Tilskudd kan gis til

 • helmekanisert tynning
 • helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
 • skogsdrift med taubane.

Kriterier

Vilkårene for å få tilskuddet er:

 • Skogen må ha mer enn 10 daa produktiv skog.
 • Skogeier må ha gjennomført miljøregistreringer (se forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer).
 • Skogen kan ikke være del av en verneprosess.
 • Skogsarealet skal ha skogbruk som formål.
 • Tiltaket må være påbegynt etter 12. mai 2020.

Partnere


Søknadsveiledning

Du søker på ordningen digitalt via Skogfond på nett med innlogging via Altinn.

Her finner du en veileder for innlogging til Skogfond på nett.

Alternativet er å benytte papirskjema Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (LDIR-916) eller Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 (LDIR-929). Søknadene sendes til kommunen.

Her kan du laste ned en veileder for utfylling av søknadene.

Søknaden skal blant annet inneholde:

 •  Kartfesting av tiltaket, enten digitalt eller ved papirkopi av driftsområde
 •  Driftspris i kr/m3, basert på tilbud, kontrakt eller tilsvarende
 •  Anslått kvantum

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført. Du må sende en anmodning om utbetaling til kommunen.

Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker


Søknadsbehandling

Kommunen utreder saken og gir en uttalelse til søknaden, før saken oversendes Statsforvalteren

Statsforvalteren avgjør om det gis tilsagn om tilskudd. I tilsagnet settes det en øvre grense for tilskuddet. Dersom øvre grense for tilsagnet overskrides med mer enn 10 prosent kan det søkes om tilleggstilskudd.

Søknadsklage

Statsforvalteren fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Statsforvalteren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Statsforvalteren sin avgjørelse, kan du klage videre til Landbruksdirektoratet.

Lover