Tilskudd til Den norske kirke

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt. Tilskuddet skal brukes til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg.

Tilskuddet som kirken får av kommunen skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Tilskuddet skal også brukes til intern administrasjon i kirken og til å sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som kirketjener, klokker og organist/kantor.

Det er også mulig at kommunen yter tjenester i stedet for å gi økonomisk finansiering.

Kriterier

Et trossamfunn kan godt omfatte flere kommuner. Det vil da motta tilskudd fra alle de berørte kommunene.

Søknadsveiledning

Kirkemøtet må beslutte hvilket organ for soknet som skal motta tilskuddet. Deretter skal soknet levere et budsjettforslag til kommunen. Budsjettforslaget skal blant annet inneholde tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk.

Hvis kommunen ønsker å yte tjenester i stedet for økonomisk finansiering, vil det først skje etter en avtale mellom kommunen og soknet. Eksempler på slike tjenester er IKT- og regnskapsfunksjoner.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt trossamfunnsloven § 14.