Skogplanting – tilskudd

Er du skogeier kan du få tilskudd til nyplanting på hogstfeltene. 

Dette er en støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer. Målet er å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer.

Våren 2021 kan skogeier få ekstra tilskudd for planting. Tilskuddet gis som kompensasjon for merkostnader for arbeidskraft grunnet covid-19. Det er skogeier som får tilskuddet og den gis gjennom tilskuddet i forskrift om miljøtiltak i skogbruket. Se Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.

Kriterier

Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog, og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall, kan søke om tilskudd.

Partnere


Søknadsveiledning

Gå til Skogfondssystemet via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.     
 
Husk søknadsfristene for vårplanting 1. august og for høstplanting: 7. november.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909), for å sende søknad på e-post eller som brev.
 
Du søker om tilskudd til tettere planting samtidig og på samme måte, enten digitalt eller på skjema, som du søker om refusjon av skogfond eller vanlig tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting. Foruten kravet om kartfesting ved tettere planting, så skal søknaden inneholde de samme opplysningene. Skogfondsystemet regner selv ut om tiltaket kvalifiserer for tilskudd til tettere planting.

Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker

Søknad med vedlegg sendes til kommunen din. Hvis du søker digitalt, sendes søknaden din automatisk til rett kommune. 

Søknadsbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, sjekker de opplysningene du har sendt inn. Hvis de har behov for mer informasjon, kan de be om dette. 
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak. 

Søknadsklage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er statsforvalteren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Lover

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk