Skogplanting – tilskudd

Er du skogeier kan du få tilskudd til nyplanting, markberedning eller suppleringsplanting på hogstfeltene. 

Det er landbruksdirektoratet som utbetaler tilskuddet, men kommunen som behandler søknaden og fatter vedtak. 

For nyplanting og markberedning kan du få inntil 60% av medgåtte kostnader. For suppleringsplanting kan du få inntil 30 % av medgåtte kostnader.

Søknad om tilskudd sendes inn når arbeidet er fullført og oversikt over kostnadene er klart.

Kriterier

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. 

Partnere


Søknadsveiledning

Gå til Skogfondssystemet via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.     
 
Husk søknadsfristene for vårplanting 1. september og for høstplanting: 25. november.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909), for å sende søknad på e-post eller som brev.
 
Du søker om tilskudd til tettere planting samtidig og på samme måte, enten digitalt eller på skjema, som du søker om refusjon av skogfond eller vanlig tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting. Foruten kravet om kartfesting ved tettere planting, så skal søknaden inneholde de samme opplysningene. Skogfondsystemet regner selv ut om tiltaket kvalifiserer for tilskudd til tettere planting.

Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg

Nødvendig dokumentasjon skal følge med søknad om tilskudd. Det er krav om kartfesting. Kopi av faktura for kjøp av planter og utført arbeid er vedlegg som skal følge med søknaden.

Søknadsmottaker

Søknad med vedlegg sendes til kommunen din. Hvis du søker digitalt, sendes søknaden din automatisk til rett kommune. 

Søknadsbehandling

Når kommunen har mottatt søknaden, sjekker de opplysningene du har sendt inn. Hvis de har behov for mer informasjon, kan de be om dette. 
Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak. 

Søknadsklage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er statsforvalteren for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Lover

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk