Samvær med barn under offentlig omsorg

Har du barn i fosterhjem eller på institusjon har du rett til samvær med mindre noe annet er bestemt ved lov.

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

For Karmøy kommune

Partnere


Søknadsbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Lover

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse