Pasient- og brukerombudet

Hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, kan du kontakte pasient- og brukerombudet.

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ta også kontakt hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller du har behov for veiledning. Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg med å formulere en klage eller videresende klagen din til rett adressat.

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og er selvstendig og uavhengig.

Kriterier

Arbeidsområdet til pasient- og brukerombudet er statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søknadsveiledning

Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket. Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

Søknadsbehandling

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om henvendelsen din gir tilstrekkelig grunn til å ta saken opp til behandling. Hvis ombudet velger å ikke gjøre noe med saken, skal du få en kort begrunnelse for hvorfor.

Lover

Se blant annet psykisk helsevernloven § 4-5 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8