Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom

Når en elev har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan eleven ha rett til å få opplæring i sitt eget hjem. Skolen vil gjøre en vurdering ut i fra elevens tilstand og forventet fravær.

Barn i skolealder har rett til å få opplæring. Når barnet er lenge borte fra skolen på grunn av sykdom, kan skolen ha plikt til å gi opplæring i elevens hjem, men dette er en avgjørelse som skolen tar i samarbeid med foresatte. Det avgjørende er om elevens sykdom medfører et fravær som gjør at eleven ikke får oppfylt sin rett til opplæring eller får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Når det besluttes at eleven skal få opplæring i eget hjem, er dette et enkeltvedtak om spesialundervisning.

Elever som har rett til spesialundervisning, inkludert langvarig syke elever som får opplæring i hjemmet, har rett til det samme antall timer som elever som mottar ordinær opplæring. Hvor mange timer undervisning som skal gis vil likevel avhenge av hvor mye opplæring den syke eleven er i stand til å motta.

Elever som får innvilget spesialundervisning, har også rett til å få en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives.

Søknadsveiledning

Foresatte til et barn som har en kronisk eller alvorlig sykdom, kan ta kontakt med skolen og be om en sakkyndig vurdering. Vurderingen gjøres av PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og danner grunnlaget for beslutningen om spesialundervisning.

Det kan være nødvendig å få en medisinsk vurdering i tillegg.

Søknadsbehandling

I utformingen av opplæringstilbudet eleven får, skal det legges stor vekt på medvirkning fra både eleven og foreldrene.

Når kommunen eller fylkeskommunen innvilger spesialundervisning skal de utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan den skal drives. Der spesialundervisningen varer i ett år eller lenger, skal skolen utarbeide rapport som inneholder en oversikt over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling. Dette følger av opplæringsloven § 5-5.

Søknadsklage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Se
Opplæringsloven § 2-2, kapittel 5