Opplæring for beboere i asylmottak

Asylsøkere skal få opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier. Det er kommunen der mottaket ligger som har ansvaret for å tilby opplæringen. Som asylsøker plikter du å delta i opplæringen.

Hvis du er asylsøker og bor i mottak kan du få tilbud om opplæring i norsk språk, norsk kultur og norske verdier. Opplæringen består av 175 timer med norsk språk og 50 timer med opplæring i kultur. Du plikter å delta i opplæringen.

Dersom du senere blir bosatt i en kommune, vil du få tilbud om introduksjonsprogram.

Kriterier

Du vil ikke få tilbud om opplæring dersom

  • du er omfattet av 48-timers-prosedyren
  • du er omfattet av Dublin-prosedyren
  • du er over 18 år og har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse
  • du har fått vedtak på asylsøknaden din. 

Søknadsklage

Du kan klage på vedtak om

  • avslag på søknad om fritak

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se introduksjonsloven kapittel 4A Opplæring i mottak.