Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

Vil du bygge en terrasse, garasje eller et tilbygg? Du kan bygge selv uten å bruke fagkyndige. Men avhengig av størrelsen må du søke om tillatelse fra kommunen.

Du kan selv prosjektere og bygge det som kalles for mindre byggetiltak på eiendommen din etter at din søknad er blitt godkjent av kommunen. Et mindre byggetiltak er:
 • et tilbygg på mindre enn 50 m2, for eksempel utvide bygningen med en terrasse, veranda eller et nytt rom. Tilbygget kan ha kjeller.
 • en frittliggende bygning på mindre enn 70 m2 som du ikke skal bo i, for eksempel en garasje eller bod. Bygget kan ha kjeller. 
 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel gjøre om en kjellerbod til kjellerstue.

Kriterier

Disse faktorene kan begrense godkjenning av søknaden selv om det er et mindre byggetiltak:
 • Avstand til vann- og avløpsledninger
 • Avstand til bilvei, gangvei eller sykkelvei
 • Avstand til trikke- eller togskinner
 • Avstand til naboeiendom
 • Flom- og skredområde
 • Sjeldne plante- og dyrearter

Søknadsveiledning

Du søker kommunen ved et skjema for Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive.

Sjekk med din kommune om den har en byggesøknadspakke, da slipper du å lete fram alt selv.

Dette trenger du til søknaden

 • Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer.
 • Situasjonskart over eiendommen, enten digitalt eller på papir (bestilles hos kommunen)
 • Regler som gjelder for din eiendom i
  • kommuneplanens arealdel
  • reguleringsplan
  • områdeplan
 • Tegning av bygget og av plasseringen
 • Nabovarsel/kvittering for utsendt nabovarsel

Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsmottaker


Søknadsbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer, skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Søknadsklage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3.