Midlertidig botilbud

Kommunen skal hjelpe deg med å finne et midlertidig sted å bo hvis du ikke har et sted å sove og bo neste døgn.

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Søknadsveiledning


Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker


Søknadsbehandling


Søknadsklage

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Lover

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud