Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Du kan søke kommunen om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringer i økologisk fruktdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Kriterier

Søknaden blir vurdert ut fra de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Søknadsskjema

Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

Søknadsvedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Søknadsbehandling

Søknad om tilskudd sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og videresende den til Innovasjon Norge, som avgjør saken.

Søknadsklage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.