Kommunalt næringsfond

Små bedrifter og entreprenører kan søke kommunen om bedriftsstøtte.

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

  • etablererstipend
  • produktutvikling
  • markedsføring
  • investering i utstyr og maskiner

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

Kriterier

En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene skal normalt ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.

Partnere

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

Søknadsveiledning

Bedriften eller organisasjonen sender en skriftlig søknad. Den skal inneholde:

  • Presise og realistiske mål som kan etterprøves
  • Prosjektplan med milepæler og aktivitets- og resultatmål
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknadsbehandling

Når en søknad er innvilget, skal et tilskuddsbrev bekrefte det. Brevet skal blant annet inneholde

  • formålet og hva midlene skal brukes til
  • kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet
  • eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene

Søknadsklage

Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler