Kommunal garanti for lån

Kommunal garanti for lån betyr at Nav gir en garanti til banken om at du kan betale tilbake lånet.

Nav kan garantere for lån som en form for økonomisk stønad. Garanti for lån kan være aktuelt hvis du har behov for å ta opp et større lånebeløp. Du kan henvises til en låneinstitusjon med Nav-kontoret som garantist (kausjonist).

Kriterier

Grunnvilkåret for å få en lånegaranti er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Garanti kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Søknadsveiledning

Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om kommunal garanti for lån.

Søknadsbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Søknadsklage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Statsforvalteren.

Lover

Kommunen velger selv om stønaden skal gis i form av en lånegaranti. Se §§ 18, 19 og 21 i sosialtjenesteloven.