Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller som følge av mangel på arbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

 • avlingssvikt
 • svikt i honningproduksjonen.

Eksempler på klimabetingede skader er

 • tørke
 • store nedbørsmengder
 • flom
 • frost 
 • dårlig blomstring for honningproduksjon.

Kriterier

Ordningen gjelder dersom:
 • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
 • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
 • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
 • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden

Partnere


Søknadsveiledning

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

Søknadsmerknader

Du kan av økonomiske grunner og etter særskilt søknad få et forskudd på inntil 50 % av antatt erstatning for avlingssvikt.

Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker


Søknadsbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes statsforvalteren, som avgjør saken.

Søknadsklage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.