Klage til Sivilombudet

Sivilombudet er til for å ivareta dine rettigheter som privatperson. Du kan klage til Sivilombudet hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den myndigheten som har behandlet saken din.

Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudet hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett. Med forvaltningen menes både statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Klage kan gjelde

  • brudd på saksbehandlingsregler som for eksempel manglende svar eller sen saksbehandling
  • at forvaltningen har truffet et vedtak som du mener er feil

Kriterier

Hvis det er truffet et vedtak i saken din, skal vedtaket inneholde opplysninger om hvordan du klager til et høyere forvaltningsorgan som kan overprøve avgjørelsen i saken. Du må først ha benyttet denne muligheten til å klage før du kan klage til Sivilombudet.

Søknadsveiledning

Klagen må være skriftlig og undertegnet. Du kan benytte vanlig brev eller klageskjema (Se lenke under Søknadsskjema). Det er viktig at du forklarer hvilket forvaltningsorgan (kommune, direktorat, departement eller annet) det gjelder. Du bør også forklare hvilke feil du mener at forvaltningen har gjort. Er det et konkret vedtak du mener er feil, bør du oppgi dato for vedtaket og helst legge ved en kopi. Trenger du hjelp til å sette opp klagen, kan du kontakte Sivilombudets kontor og gjøre en avtale – enten om veiledning på telefon eller ved oppmøte.

Fristen for å klage til Sivilombudet er ett år. Fristen regnes fra forvaltningens endelige avgjørelse i saken eller fra tidspunktet for det forholdet klagen gjelder. Klagen sendes til Sivilombudet, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo.

Søknadsvedlegg

Alle dokumenter som du tror kan belyse saken. Det er ikke nødvendig å fremskaffe alle saksdokumentene. Hvis Sivilombudet tar saken til behandling, blir alle dokumentene innhentet fra forvaltningen.

Søknadsbehandling

En saksbehandler vil først gjennomgå klagen og vurdere om den skal behandles av Sivilombudet. Hvis det er grunnlag for det, blir det forvaltningsorganet du klager på, bedt om å redegjøre nærmere for saken. Du vil så få anledning til å kommentere svaret. Til slutt vil Sivilombudet uttale sin mening om saken. Forvaltningen retter seg i praksis etter Sivilombudet synspunkter, men er ikke lovmessig forpliktet til det.