Jakt og fangst

Rettighetene til å jakte tilhører grunneier og er ikke en del av allemannsretten. Jegere som ikke jakter på egen grunn, trenger derfor grunneiers tillatelse.

Unntaket er jakt på hav og fjord, hvor alle norske borgere kan jakte fritt, så lenge man følger reglene som er gitt i viltloven.

Jakt er også en måte å regulere viltbestanden på. Kommunen vedtar mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).

Når kan du jakte?
Det er forskrift om jakt- og fangsttider som bestemmer hvilke arter det kan jaktes på i Norge og når jakta skal gjennomføres.
 
Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften eller første påskedag.
 
 
Hva kan du jakte?
Småvilt
Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt. Alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes derfor som småvilt.
 
Storvilt
Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe.
 
Fri jakt på fugl i fjorden og i havet
Den frie jaktretten innebærer at du kan jakte fra båt på fugl som ligger på eller flyr over sjøvann, uavhengig av tillatelse fra grunneieren. Den frie jakten på fjorden og i havet er ikke knyttet til grunneierretten, men tilhører alle norske statsborgere og alle som har bodd i Norge det siste året, og som fremdeles bor i landet.
 
Se mer hos Miljødirektoratet om jakt på strand og fra grunner og skjær.

For Karmøy kommune

Kriterier

Alle jegere må

 • være fylt 16 år, eller 18 år dersom du skal jakte storvilt
 • ha tatt jegerprøven
 • være registrert i Jegerregisteret
 • betale jegeravgift. Betales via jegerregisteret
 • ha gyldig jegeravgiftskort (digitalt eller på papir) og våpenkort
 • ha tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver.
 • sende inn  jakt- og fangstrapport til SSB, uansett om du har vært på jakt det året eller om du har vært på jakt uten å ha felt noe.

Spesielt for storviltsjegere

 • Ta skyteprøven dersom du jakter storvilt med rifle. Du må ha med dokumentasjon under jakt.
 • Ha avtale om ettersøkshund dersom du skal jakte på elg, hjort eller rådyr.
 • Hjortejegere må rapportere felte dyr til valdansvarlig representant. Kommunene tar imot rapporteringen fra valdansvarlig representant og sørger for at dataene legges i Hjorteviltregisteret.
 • Spør kommunen om det er krav til deg som jeger eller jaktrettshaver om å rapportere opplysninger om viltbestande i ditt jaktfelt eller vald. Det kan for eksempel omfatte sett elg eller hjort, innsamling av kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse og bruk i forvaltningen. 

Spesielt for fangst

 • Fangstredskaper som er satt ut, skal være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Ved bruk av bås, må du, innen ti dager før fangsten starter, melde fra til kommunen om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse og navn.
 • For snarefangst av rype skal det sendes skriftlig melding til kommunen ti dager før fangsten tar til. Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.
 • Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen, skal fangstresultatet rapporteres inn av fangstmannen.
 • Miljødirektoratet har mer informasjon om regler for fangst og sanking av egg og dun.
   

Partnere


Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker


Søknadsbehandling


Lover

Kommunen har myndighet til å forvalte bestanden av elg, hjort og rådyr. Se spesielt:
Forskrift om forvaltning av hjortevilt.