Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, kan du søke kommunen om dagaktivitetstilbud.

Tilbudet om dagaktiviteter for hjemmeboende med demens er tilpasset behovet og mestringsnivået til brukeren, og skal gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Samtidig vil du som pårørende få nødvendig avlastning.

Eksempler på aktiviteter som vi kan tilby er:

  • gå- eller sykkelturer
  • trening, dans, sang og musikk
  • lese- og poesigrupper
  • kulturopplevelser
  • håndverk
  • friluftsopplevelser.

For Karmøy kommune

Kriterier


Partnere


Søknadsveiledning

Du må sende en søknad til kommunen. Kommunen fatter deretter et vedtak basert på en individuell vurdering av brukerens behov og ønsker.

Søknadsmerknader


Søknadsskjema


Søknadsvedlegg


Søknadsmottaker


Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søknadsklage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 7 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.