Bilstønad

Har du varig funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du ikke kan benytte offentlig transport, kan du søke om bilstønad.

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

For Karmøy kommune

Har du behov for tilrettelagt bil må du selv gå inn på NAV sine nettsider å søke om
dette. Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan veilede deg. Terapeut fra fysio- og ergoterapitjenesten vil bidra med funksjonsvurdering som legges ved søknaden.

Kriterier

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Partnere

Nav

Søknadsveiledning

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

Søknadsvedlegg

Vedleggene går fram av søknadsskjemaet.

Søknadsmottaker

Nav-kontoret

Søknadsklage

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

Lover

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...