Barnekoordinator

Barn som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester fra kommunen har rett til å få en barnekoordinator. Barnekoordinatoren vil samle og koordinere de forskjellige tjenestene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

Barnekoordinatoren kjenner tjenestene i kommunen og vil koordinere alle tjenestetilbudene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

Barnekoordinatoren vil blant annet

  • Gi informasjon og veiledning om familiens rettigheter og om kommunens tjenestetilbud
  • Formidle kontakt til aktuelle organisasjoner, for eksempel pasientorganisasjoner
  • Hvis barnet har individuell plan, sørge for framdrift av planen
  • Sørge for at det er samarbeid mellom de forskjellige tjenestene, for eksempel barnehage, skole, SFO og PP-tjenesten.
  • Koordinere alle offentlige tjenester (kommune, fylkeskommune og stat) og private som yter tjenester for det offentlige.

Søknadsveiledning

Retten til barnekoordinator er ikke en tjeneste du kan søke på. Kommunen skal selv tilby tjenesten til de familiene som har barn med sammensatt hjelpebehov. Du kan uansett ta kontakt med helsetjenesten i kommunen og ta initiativ til å få en barnekoordinator. 

Selv om familien ikke får en barnekoordinator, skal du få et tilbud av kommunen som baserer seg på samarbeid mellom tjenestene og du har rett til å få et helhetlig tilbud.

Søknadsklage

Dersom du mener du har rett til en barnekoordinator og ikke har fått det, kan du klage til statsforvalteren. Henvis til pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 Klage.

Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på barnekoordinator-tjenesten, kan du klage på det også. Da klager du direkte til den enheten i kommunen som avgjorde retten til barnekoordinator.

Lover

Retten til barnekoordinator er lovpålagt i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. Plikten til å samarbeide mellom tjenestene er i tillegg lovpålagt i mange lover. Se:

Tannhelsetjenesteloven § 1-4a
Barnevernloven § 3-2 og 3-2a
Familievernkontorloven § 1a
Opplæringsloven § 4A-14 og § 15-8
Privatskoleloven § 3-6a
Spesialisthelsetjenesteloven §2-1e og § 2-5a
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c
Barnehageloven § 2b
Nav-loven § 15a
Krisesenterloven § 4
Sosialtjenesteloven § 13
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og 7-2a
Integreringsloven § 50.